Информации и документација НКТС

За какви било прашања во врска со НКТС обратете се на e-mail ncts-helpdesk@customs.gov.mk или на телефоните:

Линковите за пристап до апликацијата се:

  • за DTI:

https://ncts-traders.customs.gov.mk/apex/f?p=110009

  • за EDI:

https://ncts-traders.customs.gov.mk/IC_NCTSMK_WSNEW/services/CommWS

За електронско потпишување на документи потребно е да се обезбедат дигитални сертификати за секој кој ќе изготвува транзитни декларации. Дигиталниот сертификат не мора да биде на токен.

Известувања

Координатори за транзит

Координатори за транзит

Со одлука на директорот на Царинската управа формирана е национална мрежа на координатори за транзит. Покрај националниот координатор за транзит, назначени се и регионални координатори (по еден за секоја царинарница) и локални координатори (по еден за секоја поголема испостава).

Системот на координатори за транзит е воспоставен за:

  • поддршка на економските оператори во спроведувањето на транзитната постапка со примена на Новиот компјутеризиран транзитен систем (НКТС);
  • тековно решавање на евентуалните констатирани проблеми при спроведувањето на транзитната постапка со примена на НКТС апликацијата и
  • еднообразна примена на транзитната постапка на царинското подрачје на Република Северна Македонија.
Национален координатор за транзит
Олег Јосифов oleg.josifov@customs.gov.mk
Царинарница Скопје
Борис Георгиевски boris.georgievski@customs.gov.mk регионален координатор за транзит
Маја Јованчева maja.jovanceva@customs.gov.mkk локален координатор за транзит
Емануел Туфа emanuel.tufa@customs.gov.mk локален координатор за транзит
Зоран Цветанов zoran.cvetanov@customs.gov.mk локален координатор за транзит
Царинарница Куманово
Весна Станоев vesna.stanoev@customs.gov.mk регионален координатор за транзит
Игор Петровски igor.petrovski@customs.gov.mk локален координатор за транзит
Зоран Јосевски zoran.josevski@customs.gov.mk локален координатор за транзит
Царинарница Штип
Тони Мијалков toni.mijalkov@customs.gov.mk регионален координатор за транзит
Венцислав Џабирски vencislav.dzabirski@customs.gov.mk локален координатор за транзит
Жаклина Гошева zaklina.gosevska@customs.gov.mk локален координатор за транзит
Царинарница Гевгелија
Весна Коруновска vesna.korunovska@customs.gov.mk регионален координатор за транзит
Марија Чолакова marija.colakova@customs.gov.mk локален координатор за транзит
Тања Илијоска tanja.ilijoska@customs.gov.mk локален координатор за транзит
Царинарница Битола
Наумче Велјановски naumce.veljanovski@customs.gov.mk регионален координатор за транзит
Ѓоко Трповски djoko.trposki@customs.gov.mk локален координатор за транзит

Прирачници и упатства

Прирачници и упатства

Прирачник за транзит- MK (Пречистена верзија - објавена на 01.07.2010)

Прирачник за транзит - EN (Пречистена верзија - објавена на 01.05.2016)

Корисничко упатство за НКТС - Економски оператори

Прирачник за електронска комуникација

Образец-Барање/Одобрение за електронска комуникација

Сите податоци, вклучувајќи ги и личните податоци, кои ги внесувате при електронска регистрација во системот ќе се користат во согласност со одредбите од Законот за заштита на лични податоци и регулативите за заштита на лични податоци кои што се применуваат во Царинската управа.

Извадок од збирката на административни аранжмани - Превоз по железница

Техничка спецификација

Scroll to top

.

logo footer

Содржините на оваа страница можат да се објавуваат без посебна дозвола со наведување на изворот. Секој упад и злоупотреба на веб страницата на Царинската управа е казнив по член 251 од Кривичниот закон.