Акцизна дозвола

Лицата кои имаат намера да произведуваат, преработуваат, примаат, складираат и испраќаат добра подлежни на акциза во постапка на акцизно одложување треба да поседуваат акцизна дозвола.

Акцизна дозвола се издава на лице кое ги исполнува следните услови:

  • врши или има намера да врши дејност поврзана со акцизни добра и има седиште во Република Северна Македонија;
  • води уредно деловни книги согласно со важечките прописи и редовно поднесува годишни пресметки во последните две години;
  • против кое не е покрената постапка за стечај или ликвидација;
  • да не е осудено со правосилна судска одлука на безусловна казна затвор за сторено кривично дело од областа на даноците и царините и со правосилна судска одлука да не е изречена забрана за вршење на професија, дејност или должност, привремена забрана за вршење одделна дејност и трајна забрана за вршење одделна дејност
  • да ги има намирено долговите по основ на даночни и царински обврски;
  • има воспоставено соодветни стандарди за безбедност и сигурност кои се сметаат за исполнети кога барателот докажува дека одржува соодветни мерки кои ја гарантираат безбедноста и сигурноста на областите на физички интегритет и контроли на пристап, логистички процеси и ракување со акцизните добра, вработените и идентификација на неговите деловни партнери;
  • исполнува услови за електронска размена на податоци и
  • пред издавањето на акцизната дозвола да поднесе гаранција за обезбедување на акцизниот долг кој настанал или кој би можел да настане.

Акцизната дозвола се издава врз основа на поднесено барање за издавање на акцизна дозвола во компјутерскиот систем на Царинската управа СОЦДАД со придружни документи пропишаните согласно Правилникот за начинот на оданочување со акциза на алкохол и алкохолни пијалаци и тутунски производи и Правилникот за оданочување со акциза на енергенти.

ЛИСТА НА ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА АКЦИЗНА ДОЗВОЛА ЗА АЛКОХОЛ

ЛИСТА НА ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА АКЦИЗНА ДОЗВОЛА ЗА ТУТУНСКИ ПРОИЗВОДИ

ЛИСТА НА ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА АКЦИЗНА ДОЗВОЛА ЗА МИНЕРАЛНИ МАСЛА

Линк од СОЦДАД: https://trader.customs.gov.mk/trader-meos-ui/protected/main.htm

Scroll to top

.

logo footer

Содржините на оваа страница можат да се објавуваат без посебна дозвола со наведување на изворот. Секој упад и злоупотреба на веб страницата на Царинската управа е казнив по член 251 од Кривичниот закон.