Унгарија

Полска

Србија

Закон за ратификација на Спогодбата помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Република Србија за взаемно признавање на одобренијата за овластен економски оператор-безбедност и сигурност (АЕОС)
Склучен Во Скопје 26 август 2019 година
Ратификуван 12 декември 2019 година
Стапен на сила Службен весник на Република Северна Македонија бр.259 од 18 декември 2019 година

Спогодбата помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Србија за утврдување на граничните процедури за железничкиот граничен премин Табановце – Прешево (на македонски и српски јазик)
Склучен Во Скопје 16 февруари 2015 година
Ратификуван 26 август 2015 година
Стапен на сила Службен весник на Република Македонија бр.148 од 31 август 2015 година

Протокол за електронска размена на царински податоци помеѓу царинските управи на Република Србија и Република Македонија
Склучен 19 Декември 2006 година
Ратификуван /
Стапен на сила 24 Јули 2007 година

Договор за усогласен сет на податоци кои ќе се разменуваат по електронски пат преку користење на системот „SEED“ помеѓу Царинските управи на Република Македонија и Република Србија
Склучен 6 август 2009 година
Ратификуван /
Стапен на сила /

Протокол за електронска размена на царински податоци помеѓу царинските управи на Република Македонија и Република Србија, (преку користење на системот SEED)
Склучен 31 декември 2010 година
Ратификуван /
Стапен на сила /
Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Сојузната Влада на Сојузна Република Југославија за царинска соработка и заемна помош - по сукцесија
Склучен 4 септември 1996 година
Ратификуван 19 февруари 1997 година
Стапен на сила 19 април 1997 година
Договор меѓу владата на Република Северна Македонија и владата на Република Србија за воспоставување заеднички контроли на граничниот премин за меѓународен патен сообраќај табановце (РСМ)-Прешево (РС)
Склучен 12 Јули 2019 во Белград
Ратификуван /
Стапен на сила /
Спогодба меѓу Република Северна Македонија пртставувана од МФ –Царинска управа и Република Србија претставува од МФ-Царинска Управа за взаемно признавање на издадените одобрeнија за овластен економски оператор –АЕОС“
Склучен 26 август 2019 година
Ратификуван /
Стапен на сила 13 февруари 2020 година

Азербеџајн

Спогодба помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Азербејџан за соработка и взаемна помош за царинските работи
Склучен Во Баку, на 12 април 2012 година
Ратификуван 10 септември 2012 горина
Стапен на сила 27 декември 2012 (објава Службен весник на Република Македонија бр. 76 од 23 мај 2013 година)

Косово

Спогодба помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Косово за гранично регулирање на железничкиот сообраќај
Склучен Во Скопје, на 15 септември 2011 година
Ратификуван 14 февруари 2012 година
Стапен на сила /

Спогодба помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Косово за соработка и взаемна помош за царински прашања
Склучен Во Скопје, на 11 февруари 2011 година
Ратификуван 19 ноември 2011 година
Стапен на сила 17 декември 2011 година

Протокол за електронска размена на царински податоци помеѓу царинските управи на Република Косово и Република Македонија
Склучен 1 октомври 2010 година
Ратификуван /
Стапен на сила /

Договор за усогласен сет на податоци кои ќе се разменуваат по електронски пат преку користење на системот „SEED“ помеѓу Царинската управа на Република Македонија и Царинската управа на Косово
Склучен 1 октомври 2010 година во Скопје
Ратификуван /
Стапен на сила /

Словачка

Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Словачка за соработка и заемна помош за царинските работи
Склучен Во Скопје, на 16 јули 2006 година
Ратификуван 01 август 2008 година
Стапен на сила 26 октомври 2008 година (објава во Службен весник на Република Македонија бр. 115 од 12 септември 2008 година)

Молдавија

Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Молдавија за заемна соработка за царинските работи
Склучен во Кишинев, на 07 јули 2005 година
Ратификуван 17 јануари 2006 година
Стапен на сила 1 април 2006 година

Турција

Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Турција за взаемна соработка меѓу нивните царински служби
Склучен 09 мај 1997 година
Ратификуван 9 јули 1997 година
Стапен на сила 1 октомври 1997 година

Указ за прогласување на Законoт за ратификација на изменувања на Протоколот 2 кон Договорот за слободна трговија меѓу Република Македонија и Република Турција изменет со одлуката 1/2008
Склучен Во Скопје, 18 Февруари 2009 година
Ратификуван /
Стапен на сила /

Закон за ратификација на Спогодбата за трговска и економска соработка меѓу Република Македонија и Република Турција
Склучен 1995 година
Ратификуван /
Стапен на сила /

Указ за прогласување на законот за ратификација на договорот за слободна трговија меѓу Република Македонија и Република Турција
Склучен Во Анкара, 7 Септември 1999 година
Ратификуван Во Скопје, 17 Декември 1999 година
Стапен на сила /

НР Кина

Закон за ратификација на Договорот помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Народна Република Кина за трговија и стопанска соработка
Склучен 1995 година
Ратификуван /
Стапен на сила /

Франција

Холандија

Русија

Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Руската Федерација за соработка и взаемна помош во царинските работи
Склучен Во Москва на 27 јануари 1998 година
Ратификуван 28 април 1998 година
Стапен на сила 10 јуни 1998 година

Закон за ратификација на на спогодбата за трговија и економска соработка, склучена меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Руската Федерација
Склучен 28 Мај 1993 година
Ратификуван /
Стапен на сила 30 Јули 1993 година

Протокол помеѓу ЦУ на РМ и Федералната царинска служба (Руската Федерација) за размена на документи и информации поврзани со царинска вредност на стока која се разменува меѓу Република Македонија и Руската Федерацијаа
Склучен 10 Јули 2017 година
Ратификуван /
Стапен на сила 10 Јули 2017 година

Работен план за соработка помеѓу Царинската управа на Република Македонија и Федералната царинска служба (Руска Федерација) за спречување на царински прекршоци
Склучен 10 Јули 2017 година
Ратификуван /
Стапен на сила 10 Јули 2017 година

Албанија

Спогодба меѓу Македонската Влада и Албанската Влада за взаемна помош и соработка меѓу нивните царински органи
Склучен Во Скопје на 15 јануари 1998 година
Ратификуван 19 март 1998 година
Стапен на сила 3 април 1998 година

Протoкол за електронска размена на царински податоци помеѓу Царинските управи на Република Македонија и Република Албанија
Склучен 8 Октомври 2003 година
Ратификуван /
Стапен на сила /

Договор за усогласен сет на податоци кои ќе се разменуваат по електронски пат преку користење на системот „SEED“ помеѓу Царинската управа на Република Македонија и Царинската управа на Република Aлбанија
Склучен 29 септември 2010 година во Драч
Ратификуван /
Стапен на сила /
Договор помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Советот на министри на Албанија за воспоставување на заеднички гранични премини меѓу Република Северна Македонија и Република Албанија
Склучен 10 Јуни 2021 година
Ратификуван Сл. Весникна РСМ“ 279/2021 од 15.12.2021
Стапен на сила 01 Февруари 2022 година
Спогодба помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Република Албанија за взаемно признавање на одобренија за Овластен економски оператор – безбедност и сигурност (ОЕОС)

Финска

Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Финска за соработка и заемна соработка за царинските работи
Склучен Во Хелсинки, на 07 јули 2006 година
Ратификуван 19 февруари 2007 година
Стапен на сила 10 септември 2007 година

Данска

Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Кралството Данска за заемна соработка во царинските работи
Склучен Во Скопје на 17 февруари 1998 година
Ратификуван 28 април 1998 година
Стапен на сила 24 август 1998 година

Украина

Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Советот на министри на Украина за соработка по царински прашања
Склучен Во Киев, на 21 септември 2007 година
Ратификуван 30 јануари 2008 година
Стапен на сила 2008 година

Словенија

Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Словенија за заемна соработка по царинските работи
Склучен Во Љубљана, на 24 мај 2000 година
Ратификуван 24 мај 2000 година
Стапен на сила 1 мај 2001 година

Италија

Црна Гора

Грција

Scroll to top

.

logo footer

Содржините на оваа страница можат да се објавуваат без посебна дозвола со наведување на изворот. Секој упад и злоупотреба на веб страницата на Царинската управа е казнив по член 251 од Кривичниот закон.