Менаџмент

Директор СЛАВИЦА КУТИРОВ маил: slavica.kutirov@customs.gov.mk
тел: 02/ 322 43 42
Заменик директор МУАРЕМ АСАНИ маил: muarem.asani@customs.gov.mk
тел: 02/ 329 39 23
Советник на директорот МИТКО ДИМИТРОВСКИ маил: mitko.dimitrovski@customs.gov.mk 
Советник на директорот АНАСТАС МАЖЕНКОВСКИ маил: anastas.mazenkovski@customs.gov.mk 
Советник на директорот ТОНИ СТАНКОВСКИ  маил: toni.stankovski@customs.gov.mk 

Независки оделенија

Началник на Одделение за соработка со директорот - Кабинет на директорот КАТЕРИНА ДОНЕСКА маил: katerina.doneska@customs.gov.mkv.mk
тел: 02/ 329 39 24
моб: 070 315 571
Началник на Одделение за внатрешна ревизија МАЈА ХРИСТОВ маил: maja.hristov@customs.gov.mk
моб: 070 362 573

Царинарници

Управник на царинарница Скопје АЛЕКСАНДАР ПЕТКОВСКИ маил: aleksandar.petkovski@customs.gov.mk
тел: 02/3174 255
моб:070 363 598
Управник на царинарница Куманово ХУЛУСИ ЈАШАРИ маил: hulusi.jashari@customs.gov.mk
тел: 031/ 41 13 41
моб: 071 248 171
Управник на царинарница Штип ИВАН СПАСОВСКИ маил: ivan.spasovski@customs.gov.mk
тел: 032/ 38 08 03
моб: 070 369 422
Управник на царинарница Гевгелија ТАЊА ИЛИJОСКА маил: tanja.ilijoska@customs.gov.mk
тел: 034/ 23 01 01
моб: 071 248 176
Управник на царинарница Битола ОЛИВЕР ВУЧИНИЌ маил: oliver.vucinic@customs.gov.mk
тел: 047/ 26 93 36
моб: 070 339 668

Сектор за меѓународна соработка, проекти и европска интеграција

Помошник директор  ЗЛАТКО ВЕТЕРОВСКИ

zlatko.veterovski@customs.gov.mk

тел: 02/ 329 39 83

Началник на Одделение за меѓународна соработка и европски интеграции ИЛИЈА ЈАНОСКИ

маил: ilija.janoski@customs.gov.mk

тел:02/329 39 10

Началник на Одделение за проекти и стратешко планирање КАТЕРИНА ДОНЕСКА

маил: katerina.doneska@customs.gov.mk

Сектор за царински систем

Помошник директор на Сектор за царински систем ОФЕЛИЈА БАЈО маил: ofelija.bajo@customs.gov.mk
тел: 02/329 39 32
Началник на Одделение за царинска тарифа, вредност и потекло ЛИДИЈА ЛЕКОСКА маил: lidija.lekoska@customs.gov.mk
тел: 02/ 329 39 94
моб: 071 230 755
Началник на Одделение за царински и даночни постапки ГОРДАНА ДИНЕСКА маил: gordana.dineska@customs.gov.mk 
моб:070 255 850 
Началник на Одделение за гранични и транзитни формалности ЃОРГИ НАУМОВСКИ маил: gorgi.naumovski@customs.gov.mk
моб: 070 364 195
Началник на Одделение за лабораторија НАТАЛИЈА КРУШАРОВСКА маил: natalija.krusarovska@customs.gov.mk
моб: 071 248 154
Началник на Одделение за интегрирана тарифа ТАРИМ ОГНЕН НАУМОВ

маил: ognen.naumov@custom.gov.mk

тел: 02/ 329 39 07

моб: 075 673 273

Сектор за професионална одговорност

Помошник директор на Сектор за професионална одговорност РЕШАТ РАМАДАНИ маил: resat.ramadani@customs.gov.mk
тел: 02/ 329 39 83
моб: 071 248 142
Началник на Одделение за внатрешна контрола ЛИДИЈА ТАСЕВА

маил: lidija.taseva@customs.gov.mk
тел: 02/ 317 42 55 

моб: 070 340 817

Началник на Одделение за интегритет ЈУЛИЈА НИКОЛОВСКА маил: julija.nikolovska@customs.gov.mk
тел: 02/311 61 88 лок.220
моб:070 315 490
Началник на Одделение за внатрешни истраги ГОРАН КУЗЕВСКИ

маил: goran.kuzevski@customs.gov.mk

тел: 02/329 39 56
моб. 070 315 169

Сектор за акцизи

Помошник директор на Сектор за акцизи МЕЛИХА ПАНЕВА

маил: meliha.paneva@customs.gov.mk 

тел: 02/ 329 39 40

Началник на Одделение за енергенти и електрична енергија и моторни возила РЕНЕЗИЈАНА КИПРИЈАНОВА маил: renezijana.kiprijanova@customs.gov.mk
тел: 02/329 39 41
моб: 070 313 716
Началник на Одделение за алкохол, алкохолни пијалоци и тутунски производи ВЕСНА ЗМАЈШЕК маил: vesna.zmajsek@customs.gov.mk
тел: 02/329 39 41
моб: 070 364 337
Началник на Одделение за нетарифни мерки и заштита на правата од интелектуална сопственост СУЗАНЕ АЛИЛИ

маил: suzane.alili@customs.gov.mk
тел: 02/329 39 20

Началник на Одделение за акцизни дозволи и одобренија

ЖАНЕТА ВАСИЌ

маил: zaneta.vasic@customs.gov.mk

тел.02/329 39 65 Моб. 075 967 597

Сектор за контрола и истраги

Помошник директор на Сектор за контрола и истраги
Началник на Одделение за истраги АЛЕКСАНДРА ИЛИЕВСКА МИШКОВСКА маил:aleksandra.ilievska@customs.gov.mk 
тел: 02/ 329 39 89
Началник на Одделение за контрола на трговски друштва ЉУПЧО ЧИНГОСКИ

маил: ljupco.cingoski@customs.gov.mk 

тел: 02/ 329 39 84

Началник на Одделение за разузнавање БЕКИМ ХОЏА маил: bekim.hoxha@customs.gov.mk
тел: 02/ 329 39 39
Началник на Одделение за оперативни работи БЛАГОЈА КРСТЕВСКИ маил: blagoja.krstevski@customs.gov.mk 
тел: 02/3 293 955
Началник на Одделение за управување со ризици ДРАГАН ИВАНОВСКИ

маил: dragan.ivanovski@customs.gov.mk

тел: 02/329 39 62

Началник на Одделение - дежурен царински центар ЛИЛЈАНА ЃОРЃЕВ

маил:liljana.gorgev@customs.gov.mk 

тел: 02/329 39 56

Сектор за информатички и комуникациски технологии

Помошник директор на Сектор за информатички и комуникациски технологии ВЕСНА ЛЕВКОВА-ДАМЈАНОВСКИ

маил: Vesna.Levkova-Damjanovski@customs.gov.mk

тел: 02/329 39 38

Началник на Одделение за програмирање и развој ЗОРАН БЛАЖЕВСКИ маил: zoran.blazevski@customs.gov.mk
тел: 02/ 329 39 18
моб: 070 327 884
Началник на Одделение за апликативна поддршка ОЛИВЕРА ЧАЛОВСКА маил: olivera.calovska@customs.gov.mk
тел: 02 329 39 44

Началник на Одделение за ИКТ инфраструктура и безбедност

АНА АРИЗАНОВИЌ маил: ana.arizanovic@customs.gov.mk
тел: 02/ 329 39 75
моб: 070 327 885

Сектор за управување со човечки ресурси

Помошник директор на Сектор за управување со човечки ресурси ВАЛЕНТИНА ПИВОВАРОВА

маил: valentina.pivovarova@customs.gov.mk

тел: 02/ 329 39 30

Началник на Одделение за обуки ЖАКЛИНА АНДРЕСКА маил: zaklina.andreska@customs.gov.mk
тел: 02/329 39 28
моб: 070 279 114
Началник на Одделение за кадрови ЈЕЛЕНА ЦИПУШЕВА маил: jelena.cipuseva@customs.gov.mk
тел: 02/329 39 14

Сектор за финансиски прашања

Помошник директор на Сектор за финансиски прашања САША САШЕК маил: sasha.sashek@customs.gov.mk
тел: 02/329 39 25
моб: 076 353 636
Началник на Одделение за наплата на приходи ЗЛАТКО ПОПОВИЌ маил: zlatko.popovic@customs.gov.mk
тел: 02/329 39 78
моб: 072 236 327
Началник на Одделение за финансии и сметководство ИГОР СТОЈАНОВСКИ маил: igor.stojanovski@customs.gov.mk
тел: 02/329 39 83

Сектор за административни и технички работи

Помошник директор на Сектор за административни и технички работи ГОРАН ГЕРОВСКИ маил: goran.gerovski@customs.gov.mk
Началник на Одделние за јавни набавки МИРЈАНА СТАНОЕВА маил: mirjana.stanoeva@customs.gov.mk
тел: 02/3171 779
моб: 071 392 290
Начaлник на Одделение за бeзбедност и противпожарна заштита БАШКИМ ЌАМИЛИ

маил: baskim.kamili@customs.gov.mk

тел: 02/329 39 60 
моб: 072 276 314

Началник на Одделение за инвестиции и одржување ЈОВО ЏУТЕСКИ маил: jovo.dzuteski@customs.gov.mk 
тел: 02/3 171 788
Начaлник на Одделение за управување со гранични премини МАРИЈА МОМИРОВСКА маил: marija.momirovska@customs.gov.mk
тел: 02/329 39 78
моб: 070 315 183
Началник на Одделение за одземена и отстапена стока и магацини СНЕЖАНА ЈОВЧЕВСКА маил: snezana.jovcevska@customs.gov.mk
тел: 02/317 13 44
моб: 071 392 220

Сектор за правни работи

Помошник директор на Сектор за правни работи БЕАДИН РАМАДАНИ маил: beadin.ramadani@customs.gov.mk
тел: 02/3 116 188
Началник на Одделение за правни работи, застапување и управна постапка ЕЛЕНА АРСЕНКОВА маил: elena.arsenkova@customs.gov.mk
тел: 02/317 11 82
Началник на Одделение за прекршочна постапка МЕТОДИ МИЦЕВСКИ маил: metodi.micevski@customs.gov.mk
тел: 02/ 329 39 60
моб: 070 276 324
Начaлник на Одделение за канцелариско и архивско работење ЈУЛИЈАНА ТОДЕВА маил: julijana.todeva@customs.gov.mk
тел: 02/ 329 39 35

ИМАТЕ ПРАШАЊЕ ?

Пополнете ја формата и испратете ги вашите коментари

Име и презиме:*
Е-маил:*
Порака:*
Внесете го кодот* CAPTCHA
Scroll to top

.

logo footer

Содржините на оваа страница можат да се објавуваат без посебна дозвола со наведување на изворот. Секој упад и злоупотреба на веб страницата на Царинската управа е казнив по член 251 од Кривичниот закон.