Царински долг и гаранции

Царински долг е обврска на лицето да го плати износот на увозни или извозни давачки кои се пропишани за предметната стока. Царинскиот орган наплатува увозни и извозни давачки и други давачки и даноци во согласност со прописите со кои се регулирани овие видови на давачки и даноци.

Со гаранција се обезбедува плаќање на царински долг кој настанал или царински долг кој би можел да настане, како и други давачки и даноци за кои царинските органи се овластени да ги наплаќаат во согласност со прописите со кои се регулирани овие видови на давачки и даноци, како и камати кои настанале или би можеле да настанат во врска со давачките за кои гаранцијата е поднесена и прифатена.

Упатство за царински долг

Гаранција за обезбедување на долг во царинска постапка Прилог 60

Барање за одобрување за поднесување на општа гаранција Прилог 60а

Барање за одобрување за поднесување на општа гаранција со намален износ или изземање од обврската за поднесување на гаранција Прилог 60б

Потврда за готовински депозит Прилог 61

Барање за враќање или простување Прилог 62

Барање за прифаќање на банкарска гаранција/анекс

Барање за прифаќање на готовински депозит

Барање за прифаќање на поединечен готовински депозит

Барање/одобрение за одложување на плаќање на царински долг

Готовински депозит - начин на пополнување на уплатница

Евидентна сметка - начин на пополнување на уплатница

Плаќање на обврски по решение и член 232 од ЦЗ - начин на пополнување на уплатница

Scroll to top

.

logo footer

Содржините на оваа страница можат да се објавуваат без посебна дозвола со наведување на изворот. Секој упад и злоупотреба на веб страницата на Царинската управа е казнив по член 251 од Кривичниот закон.