Царинска лабораторија

Главна задача на царинската лабораторија е спроведување на анализи за идентификација на мостри земени од страна на царинските службеници и издавање на мислење за тарифна класификација за анализираните мостри, во согласност со Хармонизираниот систем и Комбинираната номенклатура.

Со развојот на Царинската лабораторија сé повеќе се менува и нејзината основна функција. Имено, од првичното вршење на анализи со цел правилно утврдување и наплата на царината и другите увозни давачки, сé поактуелна е заштита на животната средина, здравјето и безбедноста на граѓаните преку откривање на стоки чиј увоз е ограничен или забранет.

Лабораториски простор и опрема

Царинската лабораторија располага со две инструментални лаборатории и една припремна лабораторија.

Инструменти и помошна опрема

 • Хроматографски инструменти:
  • Гасен хроматограф со пламен јонизирачки детектор (GC/FID)
  • Гасен хроматограф со Headspace инјектор
  • Гасен хроматограф со масен детектор (GC/MS/MS)
  • Течен хроматограф со DAD детектор (HPLC)
  • Течен хроматограф со RI и DAD детектор (HPLC)
 • Спектроскопски инструменти:
  • Браново дисперзионен x-ray флуоресцентен спектрофотометар (WDXRF)
  • Индуктивна плазма (ICP)
  • Фуриер трнсформ инфрацрвена спектроскопија (FT-IR)
  • Ултравиолетова спектроскопија (UV-VIS)
  • Инструмент за определување на Истражувачки октански број (RON) и цетански број
  • Инструмент за одредување на боја во нафтени деривати
 • Други инструменти:
  • Soxlet- за екстракција
  • Soxterm за хидролиза
  • Kjeldahl- за одредување на азот и протеини
  • Инструмент за определување на густина
  • Автоматски инструмент за атмосферска дестилација по ИСО 3405
  • Инструмент за мерење на содржина на алкохол во пиво
  • Инструмент за мерење на вискозитет на нафтени деривати
  • микроскоп
  • рефрактометар итн.

Типови на анализи што се вршат во царинската лабораторија

 • Масла за подмачкување(глава 27 vs. глава 34):
  • дестилација,
  • густина,
  • FTIR метода
  • неоргански елементи во масла
 • Нафтени деривати - горива:
  • Содржина на сулфур,
  • Атмосферска дестилација
  • Вискозитет
  • Истражувачки октански број
  • Цетански број
  • FTIR метода,
  • Одредување на Solvent Yellow 124 во гасни масла
 • Млечни производи:
  • Одредување на вкупни масти,
  • Одредување на млечни масти,
  • Идентификација на замени за млечните масти и масла,
  • киселински број,
  • слободни масни киселини,
  • јоден број
 • Други мостри:
  • Содржина на шеќер во производи од шеќер,
  • Содржина на алкохол во пиво
  • Содржина на шеќер во какао и какао производи,
  • Идентификација пластични маси,
  • Текстилни материјали – идентификација

Аналитички методи кои се употребуваат во царинската лабораторија

 • Eнзимско определување на скроб и продукти на негова деградација, во прехранбени производи,
 • Дестилација на нафтени производи на атмосферски притисок,
 • Определување на:
  • Еуромаркер (Solvent Yellow 124) во гасни масла и керозин,
  • киселинската вредност и содржината на слободни масни киселини,
  • сулфур во нафтени производи со помош на флуоресцентна спектрометрија со Х-зраци,
  • содржина на протеини,
  • теобромин во производи што содржат какао со високо ефикасна течна хроматографија,
  • јоден број,
  • испарливи киселини,
  • содржина на алкохол во пиво,
  • содржина на шеќери во прехранбени производи,
  • содржина на метали,
  • содржина на млечни маснотии,
  • концентрација на боја и маркер со ултравиолетов спектрофотометар и
 • Одредување на проценти на злато во легури на злато (накит) со метод на абразивна плоча со каратни игли,
 • Метода за одредување на сулфатна пепел во масла за подмачкување и адитиви,
 • Метода за одредување на боја со разредување во нафтени деривати.
Scroll to top

.

logo footer

Содржините на оваа страница можат да се објавуваат без посебна дозвола со наведување на изворот. Секој упад и злоупотреба на веб страницата на Царинската управа е казнив по член 251 од Кривичниот закон.