Забрани и ограничувања

Забраните и ограничувањата се мерки кои претставуваат прописи кои ја регулираат трговијата со стоки, а со цел да се обезбеди заштита на здравјето и животот на луѓето, животните и растенијата, заштита на животната средина и природата; заштита на националното стопанство и националното богатство со уметничка, историска или археолошка вредност. За правилно спроведување на забраните и ограничувањата повеќе надлежни институции согласно пооделни закони имаат надлежност да издават дозволи, одобренија или согласности за соодветната царинска постапка.

Scroll to top

.

logo footer

Содржините на оваа страница можат да се објавуваат без посебна дозвола со наведување на изворот. Секој упад и злоупотреба на веб страницата на Царинската управа е казнив по член 251 од Кривичниот закон.