Обврски на имател на акцизна дозвола

Држателот на акцизен склад е должен:

  • да обезбеди соодветно чување на акцизните добра во акцизниот склад;
  • да ги надгледува и да ги декларира кај надлежниот царински орган сите постапки на производство, преработка, складирање, испорака и прием на акцизни добра;
  • да ги констатира загубите, односно кусоците на акцизните добра и да го извести надлежниот царински орган;
  • да проверува дали постојат било какви неправилности во работењето со акцизниот склад;
  • да обезбеди услови за непречено вршење на надзор и контрола;
  • да води уредна и точна евиденција на акцизни добра;
  • да го следи обезбедувањето на акцизата и доколку е потребно да го зголеми износот на гаранцијата и
  • да го извести надлежниот царински орган за секоја промена на податоците и/или условите под кои е издадена акцизната дозвола и да побара измена на акцизната дозвола.
Scroll to top

.

logo footer

Содржините на оваа страница можат да се објавуваат без посебна дозвола со наведување на изворот. Секој упад и злоупотреба на веб страницата на Царинската управа е казнив по член 251 од Кривичниот закон.