Закон за данок на моторни возила

Закон за данок на моторни возила

Закон за данок на моторни возила

(Сл. весник на РСМ бр.261/2019)

Уредби

Подзаконски акти

Правилник за начинот на ослободување од данокот или враќање на платениот данок на моторни возила, содржината на барањето за враќање на платениот данок на моторни возила за дипломатски и конзуларни претставништва и за меѓународни организации и потребната документација

(Службен весник на РСМ 279/2019)

Правилник за начинот на ослободување од плаќање на данокот на моторни возила, формата и содржината на потврдата за ослободување од плаќање данок на моторни возила и на барањето за ослободување од данок на моторни возила и потребната документација

(Службен весник на РСМ 279/2019)

Правилник за формата и содржината на барањето за издавање на потврда за платени увозни давачки за оцаринето моторно возило и формата и содржината на потврдата за платени увозни давачки за оцаринето моторно возило и потребната документација

(Службен весник на РСМ 279/2019)

Правилник за формата и содржината на барањето за враќање на данок на извезени моторни возила 

(Службен весник на РСМ 279/2019)

Правилник за формата и содржината на барањето за враќање на платениот данок на моторни возила во посебни случаи 

(Службен весник на РСМ 279/2019)

Правилник за содржината на регистарот на производители и трговци со моторни возила, формата и содржината на пријавата за упис во регистарот и потребната документација

(Службен весник на РСМ 279/2019

Правилник за формата и содржината на месечниот извештај

(Службен весник на РСМ 279/2019)

Правилник за содржината, начинот на пополнување и поднесување на пријавата за плаќање на данокот за моторни возила

(Службен весник на РСМ 279/2019)

 

Scroll to top

.

logo footer

Содржините на оваа страница можат да се објавуваат без посебна дозвола со наведување на изворот. Секој упад и злоупотреба на веб страницата на Царинската управа е казнив по член 251 од Кривичниот закон.