Ипа 2011

Проект „Техничка помош за тестирање на функционалностите и интерконективноста на царинските ИТ системи во Царинската управа“

Факти за проектот:

Цел: обезедување усогласеност со барањата на ЕУ и проверка на соодветноста на интерфејсите и интероперативноста помеѓу Системот за обработка на царински декларации и акцизни документи (СОЦДАД) со Новиот компјутеризиран транзитен систем (НКТС), Интегрираната тарифна околина (ITE), Системот за контрола на увозот (ICS), Системот за контрола на извозот (ECS) и Контролниот систем за движењето на акцизи (EMCS) на ЕУ.

Времетраење: 12 месеци (2015 - 2016 г.)

Вредност: 146 илјади евра

Резултат: Подготовена е детална анализа на идните барања за интероперабилност на ЕУ за СОЦДАД; Подготовена е Стратегија за тестирање, а подготвени се и сценарија за тестирање и спроведено е тестирање за исполнување на барањата за интерконекција на СОЦДАД со другите ИТ системи на Царината, како и за следење на напредокот на имплементацијата на препораките за исполнување на барањата и известување за исполнувањето на барањата и препорачување на чекори за исполнување на барањата.

Проект „Техничка помош за изработка на идеен проект, основен проект и тендерска документација за изведбени работи на граничните премини Табановце и Ќафасан“

Факти за проектот:

Цел: Подготвка на техничка документација за надградба на граничните премини за патен промет Табановце и Ќафасан.

Времетраење: 24 месеци (2015 - 2017 г)

Вредност: 178 илјади евра

Резултат: Изработени се идеен проект, основен проект и тендерска документација за изведбени работи на граничните премини Табановце и Ќафасан.

Scroll to top

.

logo footer

Содржините на оваа страница можат да се објавуваат без посебна дозвола со наведување на изворот. Секој упад и злоупотреба на веб страницата на Царинската управа е казнив по член 251 од Кривичниот закон.