Транзит

Со транзитна постапка се одобрува движење од едно до друго место во рамките на царинското подрачје под контрола на царинскиот орган.

Транзитните движење можат да се вршат:

  • Согласно со постапката пропишана со Царинскиот закон и Уредбата за спроведување на Царинскиот закон (национален транзит);
  • Согласно со постапката пропишана со Конвенцијата за заедничка транзитна постапка (заеднички транзит оваа постапка се применува од 01.07.2015 година);
  • Согласно со постапката со ТИР карнет пропишана со ТИР Конвенција;
  • Согласно постапката со АТА карнет;
  • Согласно постапката со образец 302;
  • По пошта (вклучувајќи и поштенски пратки).

Во националната транзитна постапка се одобрува движење на:

  • странска стока која со ставањето во оваа постапка не подлежи на плаќање на увозни давачки и други давачки или на мерки на трговска политика и
  • домашна стока, во определени случаи и услови, со цел да се спречи стока која е опфатена со извозните мерки или која има корист од извозните мерки, да ги избегне или неоправдано искористи тие мерки.

Заедничката транзитна постапка може да се извршува како Т1 или Т2 постапка во зависност од случајот. Постапката Т2 може да се применува само за стока која што  има статус на стока на Унијата, која во Република Македонија пристигнала во постапка Т2 и истата повторно се изнесува од царинското подрачје согласно посебните услови пропишани во членот 9 од Конвенцијата за заедничка транзитна постапка. За сите други стоки се спроведува Т1 постапка.

Нов компутеризиран транзитен систем

Документација

Упатство за спроведување на транзитна постапка со примена на НКТС

Известување за поднесена декларација во НКТС - Редовна постапка

IE119: Tранзитен контролен протокол на поаѓање

IE120: Tранзитен контролен протокол на одредиште

Упатство за спроведување на транзитна постапка со примена на резервна постапка

Образец на печат за резервна постапка во НКТС

Известување за започнување/завршување на резервна постапка поради недостапност на НКТС на Царинската управа

Барање/Одобрение за употреба на резервна постапка поради недостапност на системот на главниот обврзник

Упатство за гаранции во транзитна постапка

Барање за добивање одобрение за употреба на општа гаранција или изземање од употреба на општа гаранција во транзитна постапка

Барање за добивање одобрение за употреба на општа гаранција или изземање од употреба на општа гаранција во транзитна постапка-ЗУЈ

Листа на транзитни декларации за одредување/ревидирање на референтниот износ на општа гаранција за ограничен број на видови на стока без зголемен ризик од измама

Листа на транзитни декларации за одредување/ревидирање на референтниот износ на општа гаранција за ограничен број на видови на стока без зголемен ризик од измама-ЗУЈ 

Листа на транзитни декларации за одредување/ревидирање на референтниот износ на општа гаранција за неограничен број на видови на стока без зголемен ризик од измама

Листа на транзитни декларации за одредување/ревидирање на референтниот износ на општа гаранција за неограничен број на видови на стока без зголемен ризик од измама-ЗУЈ

Листа на транзитни декларации за одредување/ревидирање на референтниот износ на општа гаранција за стока со зголемем ризик од измама

Листа на транзитни декларации за одредување/ревидирање на референтниот износ на општа гаранција за стока со зголемен ризик од измама-ЗУЈ

Шифри на гаранции

Шифри на гаранции-ЗУЈ

Прирачник за начин на постапка и членови за издавање на одобрение за спроведување на формалности во транзитна постапка со употреба на техника на електронска обработка на податоци

Барање/одобрение за спроведување на формалности во транзитна постапка со употрба на техника на електронска обработка на податоци

Барање/одобрение за спроведување на формалности за транзитна постапка со употреба на техника на електронска обработка на податоци-ЗУЈ

Упатство за спроведување на подноставена постапка на овластен испраќачБарање за добивање на статус на овластен испраќач

Барање за добивање на статус на овластен испраќач-ЗУЈ

Упатство за спроведување на поедноставена постапка на овластен примачБарање за добивање статус на овластен примач

Барање за добивање статус на овластен примач-ЗУЈ

Упатство за спроведување на поедноставена транзитна постапка со железница

Железнички друштва овластени за користење на поедноставена транзитна постапка за превоз со железница-Листа Бр.39

Упатство за испитна постапка и наплата на царински долг во транзитна постапка

Известување за нераздолжена транзитна операција и барање за доставување на дополнителни податоци

Известување за применото барање за испитна постапка

Известување за нераздолжена транзитна операција

Известување за обврска за плаќање на долг настанат во транзитна постапка

Известување за завршување на транзитната постапка и платен долг настанат во транзитна постапка

Упатство за спроведување на царински надзор и контрола на стока со поголем ризик од измама

Упатство за начинот на потврдување дека стоката е изнесена од царинското подрачје на Република Македонија при спроведување на извозно-транзитна постапка

Scroll to top

.

logo footer

Содржините на оваа страница можат да се објавуваат без посебна дозвола со наведување на изворот. Секој упад и злоупотреба на веб страницата на Царинската управа е казнив по член 251 од Кривичниот закон.