Seksioni për revizion të brendshëm kryen aktivitete në lidhje me planifikimin, organizimin dhe kryerjen e revizioneve të brendshme në përputhje me rregullat ligjore, standardet ndërkombëtare për revizion të brendshëm dhe politikat e vendosura të revizionit të Ministrisë së Financave, si dhe udhëzimet dhe statutin e revizionit të brendshëm;

Kontakt (kontakti i përgjithshëm i sektorit – telefoni fiks)