Seksioni qendra kujdestare doganore kryen aktivitetet që lidhen me: planifikimin dhe organizimin e një operacioni 24-orësh të seksionit; ,,menaxhimin me telefonata“- menaxhon denoncimet (përgjigjet, shqyrton, procesi, përpunon , komunikon, raporton përdoruesit për problemet e denoncuar); ofron aplikacione për mbështetjen e klientëve që janë përdorur në Drejtorinë e doganave dhe bashkëpunon dhe mbështet operatorët ekonomikë në sistemin elektronik të menaxhimit të të dhënave për mbikqyrje video, regjistrimin dhe transmetimin të njohjes së targave të automjetev; mbështetje logjistike dhe koordinim me SKH dhe zyrat doganore; Pjesëmarrja në trajnimin e doganierëve dhe përdoruesve të sistemit nga fusha të jashtme dhe të ngjashme.

Seksioni detyrat e punës së fushëveprimit i kryen përmes:

  • Shërbimit për koordinim dhe operacione;
  • Shërbimit për qendër shërbimi

Kontakt (kontakti i përgjithshëm i sektorit – telefoni fiks)