Внесување на ефективни странски пари

Rezidentët mund lirisht të fusin në RM vlera monetare dhe çeqë të cilat janë në valutë të huaj në kundërvlerë deri 10.000 euro.