Drejtoria e dogaanve me sukses ka përfunduar vitin 2021 me të hyra totale prej 103,47 miliardë denarë ose 1,68 miliardë euro në bazë të detyrimeve doganore, TVSH-së, akcizave dhe taksave tjera nga importi dhe qarkullimi i brendshëm. Të hyrat e paguara gjatë vitit 2021 janë më të larta për 24,70% krahasuar me vitin 2020, respektivisht me 12,81% krahasuar me vitin 2019.

Drejtoria e doganave gjatë vitit 2022 do të fokusohet në zbatimin e masave dhe aktiviteteve që synojnë dhe kontribuojnë në rritjen e disiplinës financiare dhe pagesën e të hyrave nga të gjithë pjesëmarrësit në procedurat doganore.

2021 01042021finlall