Përfaqësuesit e Drejtorisë së doganave nga Sektori për kontroll dhe hetime dhe drejtori Sugareski sot pritën një takim me përfaqësuesit e Zyrës së Kombeve të Bashkuara për drogat dhe krimin. Takimi kishte për qëllim marrëveshjen për aktivitetet dhe detyrimet që lindin nga krijimi i një grupi ndër-agjencie të aeroportit kombëtar në Aeroportin Ndërkombëtar të Shkupit.

Veprimi zbatohet në bashkëpunim me Programin Rajonal të UNODC për Evropën Juglindore me Programin e kontrollit të kontenjerëve (CCP) - ndërtimi i kapaciteteve të menaxhimit të rrezikut, siguria e zinxhirit të furnizimit dhe lehtësimi i tregtisë në porte, aeroporte dhe kalime kufitare tokësore të UNODC dhe Organizatës botërore të doganave, dhe Projekti i komunikimit të aeroportit (AIRCOP - Vendosja e Komunikimit operacional në kohë reale midis Aeroporteve për parandalimin dhe luftimin e krimit ndërkufitar dhe terrorizmit) nga UNODC dhe Interpol.

Aktivitetet në pjesën e veprimit të përmendur financohen nga Bashkimi Evropian, në kuadër të Programit rajonal për Evropën Juglindore, si një veprim i përbashkët i BE-së dhe UNODC për sundimin e përmirësuar të ligjit dhe qeverisjen e mirë përmes masave për kontrollet e zgjedhura kufitare në porte dhe aeroporte. Aktivitete të tilla kryhen njëkohësisht në Bosnjë dhe Hercegovinë, Mal të Zi, Republikën e Serbisë, Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe Kosovë.

Aktivitetet në këtë plan rregullohen nga një Letër Marrëveshje ndërmjet Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Zyrës së Kombeve të Bashkuara për drogat dhe krimin.

Drejtoria e doganave vepron si një pjesëmarrëse aktive me shumë përgjegjësi, dhe takimi i sotëm përdoret për të konfirmuar dhe sqaruar aktivitetet përgatitore të kryera deri më tani dhe veprimet konkrete të rëna dakord në të ardhmen. Organizata botërore e doganave vepron si një partner dhe aktor aktiv për zbatimin e suksesshëm në veprimin e përmendur të BE-së dhe UNODC, përmes Projektit të komunikimit të aeroportit, si dhe në Programin e kontrollit të kontejnerëve. 

3
3
1
1
2
2
Previous Next Play Pause
1 2 3