Drejtoria e doganave e Republikës së Maqedonisë së Veriut ju njofton nga data 23.01.2021, Dekreti me fuqi ligjore për zbatimin e Ligjit për Akcizat gjatë gjendjes së jashtëzakonshme pushon së vlejturi (Gazeta Zyrtare nr. 86/20,105/20, 125/20 dhe 169/20), që do të thotë se dispozitat e Ligjit për Akcizat do të zbatohen plotësisht.

Për shkak të skadimit të vlefshmërisë së Dekretit, ndryshime kanë ndodhur në strukturën e çmimeve më të larta me pakicë të derivateve të naftës dhe karburanteve të transportit. Për atë arsye, Komisioni rregullator i energjisë ka miratuar një ndryshim në Vendimin për përcaktimin e çmimeve më të larta me pakicë të derivateve të naftës dhe karburanteve për transport, të cilat ne i publikojmë bashkëngjitur.

 

             Përshkrimi i mallit   Shuma e akcizës         Valuta  Njësia masë

Benzinë motorike

EUROSUPER BS

21,786

denarë

 

litër

Benzinë motorike

EUROSUPER BS 98

21,874denarëlitër

Naftë

EURODIYEL BS (D-Е-V)

 

15,482denarëlitër

Vaj për ngrohje

Ekstra i lehtë (EL-1)

 

6,157denarëlitër

Mazut M-1 HC

 

0,100denarëkilogram