Është miratuar një vendim për përcaktimin e shumës së shpenzimeve për shtypjen dhe ruajtjen e pullave të akcizës për shënimin e produkteve të duhanit dhe pijeve alkoolike, të cilat mblidhen nga Drejtoria e doganave nga paguesit e akcizës të cilët janë regjistruar përdorues të pullave të akcizës.

Në pullat e akcizës për shënimin e produkteve të duhanit dhe lëngun për cigare elektronike nga Tipi 1, Tipi 2, Tipi 3, Tipi 4 dhe Tipi 5 i përcaktuar në Rregulloren për dimensionet, formën dhe shenjat e pullave të akcizës për shënimin e produkteve të duhanit (Gazeta zyrtare 246/2019) përcaktohet një çmim i vetëm për copë në vlerë prej 0,22 denarë për një pullë akcize.

Për pullat e akcizës për shënimin e pijeve alkoolike të Tipit 1, Tipit 2, Tipit 3 dhe Tipit 4 të përcaktuara në Rregulloren për përmasat, formën dhe shenjat e pullave të akcizës për shënimin e pijeve alkoolike (Gazeta zyrtare 246/2019) përcaktohet një çmim i vetëm për copë në vlerë prej 1,00 denarë për një pullë akcize.

Shpenzimet për shtypjen dhe mbajtjen e pullave të akcizës nga ky Vendim, paguesi i akcizës dhe përdoruesi i pullave të akcizës do ta paguajnë në llogarinë e përdoruesit të buxhetit 0900300175 631 14 dhe kodin e të ardhurave 723220, programi 20.

Shuma e shpenzimeve për shtypjen dhe mbajtjen e pullave të akcizës të këtij Vendimi do të fillojë të zbatohet nga data 01.01.2021 dhe do t'i referohet të gjitha aplikacioneve të paraqitura për sasitë e planifikuara të pullave të akcizës të paraqitura nga paguesit e akcizës duke filluar nga data 01.01.2021.

Ky Vendim hyn në fuqi në 30.12.2020, dhe do të zbatohet duke filluar nga 01.01.2021.

Vendimi është publikuar publikisht në faqen e internetit të Drejtorisë së doganave të RMV-së, dhe gjendet në këtë link: https://customs.gov.mk/images/odlukizapecatenje.pdf.