Drejtori i Drejtorisë së doganave, Gjoko Tanasoski mori pjesë në takimin e parë online me rastin e fillimit të realizimit të projektit për sistemin e ri kombëtar me një ndalesë (National Single Window Blueprint Project for North Macedoniа), organizuar nga zyra e Korporatës ndërkombëtare financiare (International Finance Corporation-IFC), si pjesë e grupacionit të Bankës botërore.

Drejtoria e doganave u emërua si bartësi dhe koordinatori kryesor i projektit nga Qeveria e RMV-së, dhe përmes krijimit të sistemit të ri kombëtar me një ndalesë do të bashkëpunojë në mënyrë aktive me 11 organe dhe institucione të tjera shtetërore që janë pjesë e sistemit One-Stop Shop EXIM dhe janë përgjegjës për qarkullimin ndërkufitar të mallrave në lëshimin e licencave për import, eksport dhe tranzit të mallrave.

Me realizimin e këtij projekti, pritet të zhvillojë dhe implementojë një sistem krejtësisht të ri Kombëtar One-Stop Shop, përfituesit e të cilit do të jenë Drejtoria e doganave, institucione të tjera qeveritare dhe komuniteti i biznesit. Qëllimi është të lehtësojë dhe përshpejtojë tregtinë ndërkufitare duke integruar të gjitha sistemet ekzistuese të TI në vend duke siguruar një Single window për përdorimin e shërbimeve si dhe pajtueshmërinë me rregulloret dhe standardet e zbatueshme në vendet anëtare të BE.

Drejtori i DD-së sqaroi se përgatitja e këtij dokumenti është e një rëndësie të madhe sepse duhet të përfshijë vizionin dhe arkitekturën e sistemit të ri kombëtar të Single Window (NSW), i cili në vitet e ardhshme do të zhvillohet dhe zbatohet brenda përbërësi i Projektit të Lehtësimit të Tregtisë dhe Transportit të Ballkanit Perëndimor (WBTTFP), financuar nga një hua e Bankës Botërore. Ai gjithashtu theksoi se zhvillimi dhe zbatimi i këtij sistemi është me interes kombëtar dhe përdorimi i tij në lehtësimin e procedurave për komunitetin e biznesit dhe sigurimin e kontrolleve më efektive do të arrijë përfitime reciproke.

Zëvendëskryeministri për çështjet ekonomike, z. Fatmir Bitiqi në fjalën e tij përshëndetëse tha se Drejtoria e doganave e Republikës së Maqedonisë së Veriut në mënyrë aktive kontribuon në arritjen e qëllimeve më të larta strategjike të vendit tonë dhe duke vendosur këtë sistem do të riafirmojë vullnetin për të rritur bashkëpunimin rajonal. .

Sistemi i ri kombëtar me një ndalesë do të kontribuojë në uljen e kostove të transaksioneve tregtare dhe do të lehtësojë zbatimin e procedurave ndërkufitare, dhe për institucionet e përfshira qeveritare menaxhim dhe kontroll më të mirë, përdorim më racional të burimeve dhe tregti ndërkombëtare më efikase. Sistemi do të harmonizohet me standardet ndërkombëtare për shkëmbimin e të dhënave, si dhe me standardet e Bashkimit Evropian. 

1
1
2
2
4
4
Biljana D. Stojanovska - State Advisor at MoE and Secretary General of NTFC
Biljana D. Stojanovska - State Advisor at MoE and Secretary General of NTFC
Group Photo 1
Group Photo 1
Magdalena Soljakova - MKD Country Officer
Magdalena Soljakova - MKD Country Officer
Samuel Maher - KGH Project Manager
Samuel Maher - KGH Project Manager
Violane Konar-Leacy - IFC Program Manager ECA TFSP
Violane Konar-Leacy - IFC Program Manager ECA TFSP
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8