ОПИС     БУЏЕТ 2021       
            Буџет 2021Расходи на Основен буџет Расходи од донацииРасходи од самофин. актРеализација 28.02.2021Остаток% на реализација
 630631785787+788   
09003ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА    1,103,100,000141,549,0464,150,91204,431,577150,131,535952,968,46513.61%
  40Плати и надоместоци  742,510,000122,110,428000122,110,428620,399,57216.45%
            401Основни плати534,200,00086,052,99500086,052,995448,147,00516.11%
402Придонеси за социјално осигурување208,160,00036,049,14900036,049,149172,110,85117.32%
404Надоместоци150,0008,2840008,284141,7165.52%
  42Стоки и услуги  229,075,00017,720,1284,150,91203,832,91325,703,953203,371,04711.22%
                            420Патни и дневни расходи10,792,000147,410000147,41010,644,5901.37%
421Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт58,560,00011,156,54700011,156,54747,403,45319.05%
423Материјали и ситен инвентар16,270,000606,903000606,90315,663,0973.73%
424Поправки и тековно одржување56,450,0001,731,17191,09203,642,4495,464,71250,985,2889.68%
425Договорни услуги65,893,0004,078,0973,120,5070161,4497,360,05358,532,94711.17%
426Други тековни расходи17,110,0000373,843029,015402,85816,707,1422.35%
427Привремени вработувања4,000,0000565,47000565,4703,434,53014.14%
      46Субвенции и трансфери  25,430,000218,49000107,282325,77225,104,2281.28%
  464Разни трансфери25,430,000218,49000107,282325,77225,104,2281.28%
48Капитални расходи  106,085,0001,500,00000491,3821,991,382104,093,6181.88%
                        480Купување на опрема и машини10,300,0000000010,300,0000.00%
481Градежни објекти17,295,0001,500,00000491,3821,991,38215,303,61811.51%
482Други градежни објекти51,740,0000000051,740,0000.00%
483Купување на мебел00000000.00%
485Вложувања и нефинансиски средства26,750,0000000026,750,0000.00%
486Купување на возила00000000.00%