ОПИС     БУЏЕТ 2020       
            Буџет 2020Расходи на Основен буџет Расходи од донацииРасходи од самофин. актРеализација 30.11.2020Остаток% на реализација
 630631785787+788   
09003ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА    993,223,000758,007,49234,384,001704,22273,295,593866,391,308126,831,69287.23%
  40Плати и надоместоци  738,610,000677,044,520000677,044,52061,565,48091.66%
          401Основни плати520,636,000477,296,27900 477,296,27943,339,72191.68%
 402Придонеси за социјално осигурување217,824,000199,668,48900 199,668,48918,155,51191.67%
 403Останати придонеси од плати150,00079,75200 79,75270,24853.17%
  42Стоки и услуги  203,942,00073,779,55729,821,611704,22251,470,726155,776,11648,165,88476.38%
                      420Патни и дневни расходи5,431,000990,448518,661694,106 2,203,2153,227,78540.57%
 421Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт64,650,00035,367,1660024,520,46459,887,6304,762,37092.63%
 423Материјали и ситен инвентар13,850,0007,931,638510,7640946,6999,389,1014,460,89967.79%
 424Поправки и тековно одржување39,229,0009,077,75892,342020,472,32429,642,4249,586,57675.56%
 425Договорни услуги58,845,00015,116,95521,245,43610,1161,645,76538,018,27220,826,72864.61%
 426Други тековни расходи17,937,0005,295,5925,298,79003,885,47414,479,8563,457,14480.73%
 427Привремени вработувања4,000,00002,155,618002,155,6181,844,38253.89%
  46Субвенции и трансфери  15,850,0003,087,6664,476,64002,099,5029,663,8086,186,19260.97%
    464Разни трансфери15,850,0003,087,6664,476,64002,099,5029,663,8086,186,19260.97%
  48Капитални расходи  34,821,0004,095,74985,750019,725,36523,906,86410,914,13668.66%
                   480Купување на опрема и машини2,900,00095,749 01,141,1191,236,8681,663,13242.65%
 481Градежни објекти3,500,0000001,513,0261,513,0261,986,97443.23%
 482Други градежни објекти726,00000000726,0000.00%
 483Купување на мебел00 00000.00%
 485Вложувања и нефинансиски средства27,695,0004,000,00085,750017,071,22021,156,9706,538,03076.39%
 486Купување на возила00000000.00%