ОПИС     БУЏЕТ 2020       
            Буџет 2020Расходи на Основен буџет Расходи од донацииРасходи од самофин. актРеализација 30.09.2020Остаток% на реализација
 630631785787+788   
09003ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА    1,018,023,000621,439,42932,202,144704,22258,458,943712,804,738305,218,26270.02%
  40Плати и надоместоци  722,510,000551,591,720000551,591,720170,918,28076.34%
          401Основни плати510,516,000388,921,26000 388,921,260121,594,74076.18%
 402Придонеси за социјално осигурување211,844,000162,606,91900 162,606,91949,237,08176.76%
 403Останати придонеси од плати150,00063,54100 63,54186,45942.36%
  42Стоки и услуги  225,342,00062,664,29427,725,504704,22238,970,299130,064,31995,277,68157.72%
                      420Патни и дневни расходи9,331,000990,448352,961694,106 2,037,5157,293,48521.84%
 421Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт67,750,00032,321,0790018,937,56351,258,64216,491,35875.66%
 423Материјали и ситен инвентар14,850,0005,020,83893,3990591,9075,706,1449,143,85638.43%
 424Поправки и тековно одржување51,229,0006,677,4650014,451,94421,129,40930,099,59141.25%
 425Договорни услуги60,245,00012,439,04220,266,55210,1161,363,97734,079,68726,165,31356.57%
 426Други тековни расходи17,937,0005,215,4225,238,58303,624,90814,078,9133,858,08778.49%
 427Привремени вработувања4,000,00001,774,009001,774,0092,225,99144.35%
  46Субвенции и трансфери  21,850,0003,087,6664,476,64001,728,9919,293,29712,556,70342.53%
    464Разни трансфери21,850,0003,087,6664,476,64001,728,9919,293,29712,556,70342.53%
  48Капитални расходи  48,321,0004,095,7490017,759,65321,855,40226,465,59845.23%
                   480Купување на опрема и машини7,900,00095,749 0810,348906,0976,993,90311.47%
 481Градежни објекти4,500,0000001,504,2811,504,2812,995,71933.43%
 482Други градежни објекти3,226,000000003,226,0000.00%
 483Купување на мебел00 00000.00%
 485Вложувања и нефинансиски средства32,695,0004,000,0000015,445,02419,445,02413,249,97659.47%
 486Купување на возила00000000.00%