ОПИСБУЏЕТ 2020
 Буџет 2019Расходи на Основен буџетРасходи од донацииРасходи од самофин. актРеализација 29.02.2020Остаток% на реализација
630631785787+788
09003ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА1,035,105,000147,386,0455,070,906557,2493,543,067156,557,267878,547,73315.12%
 40Плати и надоместоци698,878,000120,622,521000120,622,521578,255,47917.26%
 401Основни плати495,828,00085,286,95800085,286,958410,541,04217.20%
 402Придонеси за социјално осигурување202,900,00035,327,86800035,327,868167,572,13217.41%
 403Останати придонеси од плати150,00007,69500007,695142,3055.13%
 42Стоки и услуги240,481,00023,783,6435,070,906557,2493,314,03032,725,828207,755,17213.61%
 420Патни и дневни расходи10,766,000335,743214,949548,13301,098,8259,667,17510.21%
 421Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт67,750,00016,920,58400016,920,58450,829,41624.98%
 423Материјали и ситен инвентар12,150,000566,857000566,85711,583,1434.67%
 424Поправки и тековно одржување59,968,0002,985,579002,484,2675,469,84654,498,1549.12%
 425Договорни услуги67,310,0002,727,3313,667,86609,116267,2286,671,54160,638,4599.91%
 426Други тековни расходи18,537,000247,549823,2260562,5351,633,31016,903,6908.81%
 427Привремени вработувања4,000,0000364,86500364,8653,635,1359.12%
 46Субвенции и трансфери29,125,0002,908,0690078,6172,986,68626,138,31410.25%
 464Разни трансфери29,125,0002,908,0690078,6172,986,68626,138,31410.25%
   66,621,00071,81200150,420222,23266,398,7680.33%
 10,300,00071,81200071,81210,228,1880.70%
 481Градежни објекти11,100,0000000011,100,0000.00%
 482Други градежни објекти6,226,000000006,226,0000.00%
 483Купување на мебел6,000,000000006,000,0000.00%
 485Вложувања и нефинансиски средства25,995,000000150,420150,42025,844,5800.58%
 486Купување на возила7,000,000000007,000,0000.00%
   00000000.00%