ОПИСБУЏЕТ 2019
 Буџет 2019Расходи на Основен буџетРасходи од донацииРасходи од самофин. актРеализација 30.11.2019Остаток% на реализација
630631785787+788
09003ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА1,033,550,000739,354,93460,176,7173,399,48056,058,997858,990,128174,559,87283.11%
 40Плати и надоместоци679,144,000620,569,078000620,569,07858,574,92291.38%
 401Основни плати482,444,000440,925,014000440,925,01441,518,98691.39%
 402Придонеси за социјално осигурување196,555,000179,561,910000179,561,91016,993,09091.35%
 403Останати придонеси од плати145,00082,15400082,15462,84656.66%
 42Стоки и услуги226,232,000109,268,59132,736,8993,399,48030,466,255175,871,22550,360,77577.74%
 420Патни и дневни расходи11,830,000852,8241,974,7183,307,4081,701,1867,836,1363,993,86466.24%
 421Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт66,800,00058,918,634309,1400059,227,7747,572,22688.66%
 423Материјали и ситен инвентар20,100,0008,188,4582,807,85306,001,12416,997,4353,102,56584.56%
 424Поправки и тековно одржување51,900,00015,864,879252,006021,033,87337,150,75814,749,24271.58%
 425Договорни услуги51,537,00017,624,49021,658,44352,22729,92139,365,08112,171,91976.38%
 426Други тековни расходи21,465,0007,819,3063,937,01239,8451,700,15113,496,3147,968,68662.88%
 427Привремени вработувања2,600,00001,797,727001,797,727802,27369.14%
 46Субвенции и трансфери30,413,0004,805,5497,368,132012,596,10824,769,7895,643,21181.44%
 464Разни трансфери20,859,6764,792,9197,368,13203,055,78415,216,8355,642,84172.95%
 465Исплата по извршни исправи9,553,32412,630009,540,3249,552,9540370100.00%
 48Капитални расходи97,761,0004,711,71620,071,686012,996,63437,780,03659,980,96438.65%
 480Купување на опрема и машини31,300,0003,213,89071,812012,996,63416,282,33615,017,66452.02%
 481Градежни објекти3,120,00039,33600039,3363,080,6641.26%
 482Други градежни објекти12,141,000202,270000202,27011,938,7301.67%
 483Купување на мебел1,600,000000001,600,0000.00%
 485Вложувања и нефинансиски средства29,600,0001,256,2200001,256,22028,343,7804.24%
 486Купување на возила20,000,000019,999,8740019,999,8740126100.00%