ОПИСБУЏЕТ 2018
 Буџет 2018Расходи на Основен буџетРасходи од донацииРасходи од самофин. актРеализацијаОстаток% на реализација
630631785787+788
09003ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА1,031,827,000533,301,30426,145,8801,851,15626,189,324587,487,664444,339,33656.94%
 40Плати и надоместоци658,000,000428,255,904000428,255,904229,744,09665.08%
 401Основни плати470,000,000306,296,499000306,296,499163,703,50165.17%
 402Придонеси за социјално осигурување187,888,000121,875,893000121,875,89366,012,10764.87%
 403Останати придонеси од плати112,00083,51200083,51228,48874.56%
 42Стоки и услуги222,899,84068,260,86318,689,2551,851,1565,311,43194,112,705128,787,13542.22%
 420Патни и дневни расходи8,006,000713,8951,052,8471,823,584154,5463,744,8724,261,12846.78%
 421Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт66,000,00039,103,5211,100,0000040,203,52125,796,47960.91%
 423Материјали и ситен инвентар22,000,0002,432,1130002,432,11319,567,88711.06%
 424Поправки и тековно одржување54,384,0009,637,73328,82905,120,80514,787,36739,596,63327.19%
 425Договорни услуги52,678,8408,753,63912,827,81427,5723,09121,612,11631,066,72441.03%
 426Други тековни расходи17,531,0007,619,9622,450,046032,98910,102,9977,428,00357.63%
 427Привремени вработувања2,300,00001,229,719001,229,7191,070,28153.47%
 46Субвенции и трансфери39,501,16018,656,2776,386,105010,324,19735,366,5794,134,58189.53%
 464Разни трансфери37,558,73316,856,2776,243,678010,324,19733,424,1524,134,58188.99%
 465Исплата по извршни исправи1,942,4271,800,000142,427001,942,4270100.00%
 48Капитални расходи111,426,00018,128,2601,070,520010,553,69629,752,47681,673,52426.70%
 480Купување на опрема и машини17,540,0000004,963,9694,963,96912,576,03128.30%
 481Градежни објекти3,880,000627,947000627,9473,252,05316.18%
 482Други градежни објекти8,506,0003,500,313002,133,2195,633,5322,872,46866.23%
 483Купување на мебел5,000,000000005,000,0000.00%
 485Вложувања и нефинансиски средства46,500,00001,070,5200751,2481,821,76844,678,2323.92%
 486Купување на возила30,000,00014,000,000002,705,26016,705,26013,294,74055.68%