“Граѓански дневник“ е иницијатива на Владата на Република Македонија и е одговор на барањето за решавање на проблемите со кои се среќаваат граѓаните во секојдневната интеракција со организациите или институциите кои обезбедуваат јавни услуги. За подетални информации во врска со иницијативата “Граѓански дневник“, посетете ја веб страната www.uslugi.gov.mk

ГРАЃАНСКИ ДНЕВНИК НА ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

УПАТСТВО ЗА ПОСТАПУВАЊЕ СО ФОРМУЛАРИТЕ ОД ГРАЃАНСКИОТ ДНЕВНИК ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСЛУГИТЕ КОИ ГИ ВРШИ ЦАРИНСКАТА УПРАВА