Општа цел на проектот е натамошно услогласување на законодавството со законодавството на ЕУ во областа акцизи и дополнително зајакнување на административниот и оперативен капацитет на Царинската управа за спроведување на царинското и акцизно законодавство, како и завршување на подготовките за пристапување кон Конвенцијата за заедничка транзитна постапка и кон Конвенцијата за поедноставување на трговијата со стока. Проектот се состои од 2 компоненти: