Врз основа на член 56 став 5 и член 57 став 4 од Законот за прекршоците („Сл.весник на РСМ“ бр.96/19) се врши објава на веб страницата на Царинската управа на следните писмена на прекршочниот орган - Комисија за одлучување по прекршок, за кои не успеа доставувањето на еден од законски предвидените начини до лицата на кои се однесуваат, и тоа:

Физички лицаПравни лица
РешениеПоканаРешениеПокана
Прк.бр.0433/19 од 05.09.2019 rbared 
    
    
    

НАПОМЕНА: Секое неовластено користење и употреба на објавените податоци од страна на било кое лице на кое не се однесуваат објавените писмена подлежи на материјална и кривична одговорност