Високи претставници на Царинската управа зедоа учество на 138-от состанок на Советот за царинска соработка на Светската царинска организација (СЦО). СЦО е глобален меѓународен признат центар на царинска експертиза и има водечка улога во развојот, промовирањето и спроведувањето на современи царински системи и процедури. Состанокот се одржува преку видео конференциска врска од  24-26 јуни 2021 година.

Во насока на зајакнување на соработката со деловната заедница, како клучен фактор за градење на меѓусебна доверба, денес директорот Горан Сугарески оствари работна средба со претседателката на Сојузот на стопански комори на Република Северна Македонија, г-ѓа Данела Арсовска.

Врз основа на Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост  („Службен весник на РМ“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на РСМ“ бр. 101/19 и 275/19, 122/21), Законот за процена („Сл. весник на РМ” бр. 115/10, 158/11, 185/11, 64/12, 188/14, 104/15, 153/15, 192/15и 30/16), Одлуката за давање во закуп објекти на граничен премин за патен сообраќај бр. 40-4197/1 од 13.04.2021 година („Сл. весник на РСМ” бр. 84/21) и Одлуката за давање во закуп објекти на граничните премини за патен сообраќај бр. 40-4497/1 од 13.04.2021 година („Сл. весник на РСМ” бр.84/21), донесени од Владата на Република Северна Македонија

Директорот на Царинската управа денес оствари средба со г-дин Мартин Краних, царински офицер за врски на Федеративна Република Германија кој е задолжен за Северна Македонија, Бугарија и Романија.

На денешниот состанок на Советодавното тело при Царинската управа се разгледаа повеќе актуелни прашања од областа на царинското работење и барања на деловната заедница.

Почитувани,

Ве информираме дека денеска 11.06.2021 со почеток во 19:00 часот  е планирана надградба на безбедносните протоколи на апликацијата за Интегрираната тарифна околина (ИТО).

Од оваа причина консултацискиот модул наменет за надворешни субјекти и веб сервисите за софтверите кои ги користат шпедициите за пресметка на давачки  нема да бидат достапни околу 1 час.

Линковите кои досега ги користеа надворешните субјекти ќе остана активни во наредните 10 дена.

http://ite.customs.gov.mk:9080/masterApp

http://ite.customs.gov.mk:9080/calcxml/services/CalcXml?wsdl

Новите линкови кои ќе функционираат после надградбата и во наредниот период се следните:

https://ite.customs.gov.mk:8080/masterApp

https://ite.customs.gov.mk:8080/calcxml/services/CalcXml?wsdl

Директорот на Царинската управа Горан Сугарески заедно со директорот на Транспортната заедница на ЕУ, г. Матеј Зокоњшек, претставници од ЦУ и Асоцијацијата Макам-транс, денес беа во официјална работна посета на Граничниот премин Богородица.

Директорот на Царинската управа г. Сугарески и Директорот на Транспортната заедница на ЕУ, г. Зокоњшек денес одржаа работна средба на која присутствуваа и претставници на СИЗ Македонија сообраќај-Америт.

Согласно одредбите пропишани во Законот за регистрација на возила со странски регистерски таблички на територијата на Република Северна Македонија (Сл. Весник 305/2020), во членот 2 став 7 пропишано е дека Барањето за регистрација на возилата со странски регистерски таблички, може да се поднесува во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Со донесување на новиот Закон за прекршоците („Службен весник на РСМ“ бр.96/19) се наметна потреба од измени на прекршочните одредби на Царинскиот закон, главно во насока на: