Почитувани,

Царинската управа на Република Северна Македонија организира презентација на користење на модулите Систем за наплата и сметководство и Систем за управување со гаранции (АРС/ГМС) на системот за обработка на царински декларации и акцизни документи (СОЦДАД).

Целта на оваа презентација е да се унапреди соработката со економските оператори, при што учесниците ќе имаат можност:

-          да се запознаат со можностите кои им се на располагање со овие модули,

-          да се информираат за најчестите проблеми или грешки во делот на наплата и гаранции,

-          да дадат повратна информација како крајни корисници доколку треба нешто да се подобри

Презентацијата ќе се одржи далечински (онлајн) со користење на платформата Microsoft Teams на 28.12.2021 година (вторник) со почеток во 14,00 часот.

Сите заинтересирани кои сакаат да ја следат презентацијата, треба да се пријават најдоцна до 27.12.2021 година (понеделник) со пополнување на регистрациска форма до која се пристапува ОВДЕ

 

 

 

Списокот на кандидати кои повторно ќе го полагаат вториот дел од испитот (студија на случај) на ден 22.12.20201 година

во 14:00 часот

 

Р.брИме и презиме на кандидатотВреме на полагањеЛокација
1.ЈОРДАНОВСКИ ДАРКО     14:00Просторија 1
2.ЛАЗАРОВА ИЛИЕВСКА МАРИНА14:00Просторија 1
3.НАСТОВА ЦВЕТКОВИЌ ДАНИЕЛА14:00Просторија 1
4.ЏАЈКОСКА БОКЕРЕСКА КРИСТИНА14:00Просторија 1

 

 

Списокот на кандидати кои ги исполнуваат условите и кои ќе го полагаат првиот дел од испитот (теоретски дел) на ден 23.12.20201 година

во 10:00 часот

 

р.бИме и презиме на кандидатотВреме на полагањелокација
1АЛИТИ МУСА10:00Просторија1
2АНГЕЛЕСКА ЕЛЕНА10:00Просторија1
3БЕРИША ЕМИР10:00Просторија1
4БИБЕРОВИЌ АНЕС10:00Просторија1
5БЛАЖЕСКА ВЕЛЕСКА АЛЕКСАНДРА10:00Просторија1
6ВЕЉАНОСКИ ВЛАТКО10:00Просторија1
7ГАВРОСКИ НИНОСЛАВ10:00Просторија1
8ГОРБАШЛИЕВА МАКЕДОНКА10:00Просторија1
9ДОДИЌ РЕНАТА10:00Просторија1
10ЃОРГИЕВСКИ МАРТИН10:00Просторија1
11ИЛИЕВСКИ ДРАГАН10:00Просторија1
12ЈАНЕВСКИ МАРКО10:00Просторија1
13ЈОВАНОВИЌ ДАВОР10:00Просторија1
14ЈОВАНОВСКА ТАМАРА10:00Просторија1
15КРСТИЌ НИКОЛА10:00Просторија1
16МИЛИЕВИЌ ЈЕЛЕНА10:00Просторија1
17МИОВСКА ОЛИВЕРА10:00Просторија1
18НАСТЕВСКА ВЕРОНИКА10:00Просторија1
19НИКОЛОВСКИ МАРТИН10:00Просторија1
20НИКОЛОСКИ ДАНИЕЛ10:00Просторија1
21ПЕТРУШЕВИЌ МАРКО10:00Просторија1
22ПЕЦОВА ТЕОДОРА10:00Просторија1
23САПЛАМАЕВА ПЕТРА10:00Просторија1
24ТАНОВ ПЕТАР10:00Просторија1
25ТРАЈКОВСКА ДОБРИЦА10:00Просторија1
26ЌИРИЌ СТЕФАН10:00Просторија1
27ЦВЕТАНОВСКИ ЈАНЕ10:00Просторија1
28ЏАВИТИ ЕЛФАТИ10:00Просторија1

На оние кандидати кои по прв пат го полагаат испитот за лиценциран застапник, Решенијата за исполнети услови ќе им бидат поделени на деното на полагањето.

Царинската управа на Република Северна Македонија организира и спроведува претходна обука за лиценциран застапник. Заинтересираните кандидати потребно е да поднесат „Пријава за посетување на претходна обука и полагање на стручен испит“ и соодветно платен надоместок најдоцна до 25.1.2022 година. 

Почитувани,

Царинската управа на Република Северна Македонија организира презентација на тема Одлука за усогласување и менување на Царинската тарифа за 2022 година, која е составен дел на Законот за Царинска тарифа.

Целта на оваа презентација е економските оператори да се запознаат со измените на Царинската тарифа за 2022 година со која се усогласени:

-          системот на имиња и нумерички ознаки (номенклатурата),

-          единечните мерки,

-          забелешките кон соодветните оддели и глави

со номенклатурата на Комбинираната номенклатура на Европската унија.

Презентацијата ќе се одржи далечински (онлајн) со користење на платформата Microsoft Teams на 23.12.2021 година (четврток) со почеток во 14,00 часот.

Сите заинтересирани кои сакаат да ја следат презентацијата, треба да се пријават најдоцна до 22.12.2021 година (среда) со пополнување на регистрациска форма до која се пристапува ОВДЕ

 

 

 

Почитувани,

Царинската управа на Република Северна Македонија организира презентација за почеток на примена на новите алтернативни применливи правила на потекло во Спогодбата за стабилизација и асоцијација со Европската Унија.

Целта на оваа презентација е економските оператори да се запознаат со новините од областа на потекло на стока кои стапија на сила и се применуваат од 3ти ноември 2021 година по објавата во Службен весник број 245/2021.

Презентацијата ќе се одржи далечински (онлајн) со користење на платформата Microsoft Teams на 17.11.2021 година (среда) со почеток во 14,00 часот.

Сите заинтересирани кои сакаат да ја следат презентацијата, треба да се пријават најдоцна до 16.11.2021 година (вторник) со пополнување на регистрациска форма до која се пристапува ОВДЕ

 

 

Почитувани,

Царинската управа на Република Северна Македонија организира презентација на   Одлуката за усогласување и менување на Царинската тарифа за 2022 година.

Целта на оваа презентација е економските оператори да се запознаат со сите измени и нови тарифни ознаки што ќе се применуваат од 1-ви јануари 2022 година. Одлуката за усогласување и менување на Царинската тарифа се менува секоја година со цел усогласување со Комбинираната номенклатура на Европската унија, а во 2022 година се воведуваат и многу нови тарифни броеви и подброеви согласно номенклатурата на Хармонизиран систем.

Презентацијата ќе се одржи далечински (онлајн) со користење на платформата Microsoft Teams на 25.11.2021 година (четврток) со почеток во 13,00 часот.

Сите заинтересирани кои сакаат да ја следат презентацијата, треба да се пријават најдоцна до 23.11.2021 година (вторник) на следната адреса на електронска пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. и да наведат име и презиме на учесникот, компанија каде се вработени и адреса на електронска пошта на која ќе биде доставена поканата.

 

 

 

Почитувaни,

Во врска со Известувањето за организирање на вонредна дополнителна обука за оние лиценцирани застапници на кои им е одземена лиценцата по основ за непосетување на две последователни дополнителни обуки, објавено на ден 12. 8. 2021 година, ве известуваме дека овие обуки се одложуваат.

Сите пријавени лиценцирани застапници ќе бидат навремено известени за новите термини, како и за останатитеинформациие поврзани со овие обуки.

 

 

Почитувани кандидати,

Комисијата за спроведување и полагање на стручен испит за лиценциран застапник ги разгледа вашите Барања за полагање на стручен испит за лиценциран застапник, при што констатира дека подолу наведените кандидати ги исполнуваат условите за полагање на стручен испит, предвидени во член 13 став 1 од Законот за вршење работи за застапување во царински постапки.

 

Списокот на кандидати кои ги исполнуваат условите и кои ќе го полагаат стручниот испит I дел (теоретски дел) на ден 08.03.2021 година

во 13:50 часот

 

р.бПрезиме и имеМесто на раѓањеВреме на полагањелокација
1.МАРИНЕЛА ТОШЕВСКАСкопје13:50Просторија 1
2.МАРКО ПЕТРУШЕВИЌКуманово13:50Просторија 1
3.НИКОЛА КРСТИЌКуманово13:50Просторија 1
4.НИНОСЛАВ ГАВРОСКИТетово13:50Просторија 1
5.ЕЛФАТИ ЏАВИТИСкопје13:50Просторија 1
6.ЗОРАН СТАМЕСКИСтруга13:50Просторија 1
7.САШО КОЦЕВШтип13:50Просторија 1
8.КРИСИТНА Б. ЏАЈКОСКАОхрид13:50Просторија 1
9.ТОДОР АНЃЕЛКОСКИОхрид13:50Просторија 1
10.СТАНЧЕ ПЕТРЕСКАОхрид13:50Просторија 1
11.РОБЕРТ МАКРЕСКИПрилеп13:50Просторија 1
12.ГОЦЕ СТОЈАНОВСКИСкопје13:50Просторија 1
13.ИРЕНА Д. АЛЕКСОВБитола13:50Просторија 1
14.ВИНЕТА К. СТОЈАНОСКАПрилеп13:50Просторија 1
15.ДОБРИЦА ТРАЈКОВСКАКуманово13:50Просторија 1
16.ДАРКО ЈОРДАНОВСКИСкопје13:50Просторија 1
17.ДАМЈАН СОТИРОВСКИСкопје13:50Просторија 1
18.ТОДОР ТОФИЛОСКИГостивар13:50Просторија 1
19.МАРИНА И. ЛАЗАРОВАСкопје13:50Просторија 1
20.ВИДАН ТАСЕВСтрумица13:50Просторија 1
21ДАНИЕЛА Ц. НАСТОВАНеготино13:50Просторија 1
22НАТАЛИЈА АНДОНОВАСкопје13:50Просторија 1
23.ХРИСТИЈАН ПАВЛОСКИСкопје13:50Просторија 1

Кандидатите наведени во Списокот ги исполнуваат условите за полагање на стручен испит прв дел (теоретски дел). Полагањето започнува во 13:50 часот на Правниот факултет во Скопје

Сите кандидати на денот на денот на полагањето на испитот, со себе да носат лична карта заради нивна идентификација. Испитот ќе се спроведува согласно Протоколот прифатен од страна на главниот координативен штаб и тоа:

Доколку некој од кандидатите, пред почеток на испитот, има респираторни симптоми (покачена телесна температура, кашлица, отежнато дишење) да не присуствува на испитот, а го задржуваат правото да полагаат во некоја следна сесија.

Сите учесници (членови на комисија, кандидати за полагање, технички лица за спроведување на испитот и претставник од АЕК задолжително да носат заштитна опрема на денот на испитот и тоа: (респираторна маска ФФП2 или повисок стандард, хируршка маска за еднократна употреба, текстилна маска за повеќекратна употреба, свилена марама или шал, памучна марама или шал, бандана и слично) со која ќе биде покриен пределот на устата и носот од страна на сите учесници за цело времетраење на испитот.

Пожелно е кандидатите да бидат дојдени на договореното место (Правен факултет Скопје) 15-20 минути пред закажаниот термин, заради спроведување на формалностите.

Царинската управа го задржува правото на промена на предвидениот термин  за полагање на испитот за лиценциран застапник, во случај на настанување на непредвидени околности.

Решението за исполнети услови за полагање на стручен испит за лиценцирани застапници,  на секој кандидат,  ќе му биде врачено на денот на полагањето на испитот.

Напомена:

Оние кандидати кои кон Барањето за полагање на стручен испит за лиценциран застапник доставиле „Изјава за резултати“ од положен странски јазик (Statement of results), и не успеале да го обезбедат Сертификатот за положен странски јазик, испитот ќе го полагаат во наредните сесии, така што во рокот кој ќе биде определен за пријавување, задолжително ќе треба да ги достават Сертификатите во копија заверена на нотар.

Почитувани,

Согласно препораката на Владата на Република Северна Македонија за неодржување на јавни масовни собири, Царинската управа ги одложи закажаните дополнителни обуки за царински застапници, што требаа да се одржат во март, април и мај.

Царинската управа ве известува дека започнува со организирање на онлајн обука за првата група на пријавени учесници што ќе се одржи од 06.-09.10.2020 година. Обуката ќе се одржи според следниот распоред што може да го најдете на следниот линк:

Распоред со теми на обуката

Учесниците кои треба да ја посетуваат обуката во овој термин, се наведени во листа која може да ја најдете на следниот линк:

Листа на учесници Термин 1 Online

Напоменуваме дека сите учесници ќе бидат контактирани од Одделението за обуки преку електронска пошта (на адресата која е оставена како контакт во Пријавата за дополнителна обука)

Доколку некој од наведената листа не биде контактиран задолжително да се пријави на следната адреса Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите..

Во случај на било какви измени во врска со дополнитената обука, учесниците ќе бидат известени по електронска пошта.

За останатите термини за одржување на дополнителните обуки и листите со учесници, учесниците ќе бидат дополнително информирани. 

Врз основа на Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост  („Службен весник на РМ“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на РСМ“ бр. 101/19 и 275/19), Законот за процена („Сл. весник на РМ” бр. 115/10, 158/11, 185/11, 64/12, 188/14, 104/15, 153/15, 192/15и 30/16), Одлуката за продажба на движни ствари – моторни возила бр. 44-6185/1 од 22.06.2020 година („Сл. весник на РСМ” бр. 169/20), донесена од Владата на Република Северна Македонија

                                                             Царинската управа на Република Северна Македонија

                                     ул.Лазар Личеноски бр.13, 1000 Скопје, Република Македонија објавува

 

                                                                                    ОГЛАС БР. 1/2020

                                                                                                   ЗА

                                                    ПРОДАЖБА НА ДВИЖНИ СТВАРИ – МОТОРНИ ВОЗИЛА

 

              

Р.брМарка/Тип на возилоРегистарски ознакиБрој на шасијаБрој на моторот

Боја на каросерија

Боја на каросерија

Год. производство

Работна зафатнина на мотор

Cm3

Сила на мотор KWПoчетна цена без  ДДВ
1Landrover FrelanderSK-808-МLSALLNABG22A23624225K4F/N64223407бела2002249713016.600,00
2Opel FronteraSK-5830-AKWOLO6BG762V50256Y22DTH17B97041зелена200221728519.990,00
3Skoda FelicijaSK-1225-ARTMBEHH61317358309AEF368377бела200118914710.500,00
4Skoda FelicijaSK-346-NCTMBEHH61317357169AEF368386бела20011891475.600,00
5Seat InkaSK-685-KNWDB9046131R7656181Y894915бела200118964711.290,00
6Lada NivaSK-267-SPXTA2121408130138621214/9233286бела2008169059,512.850,00
7Lada NivaSK-254-SPXTA2121408190131821214/9233426бела2008169059,512.850,00
8Skoda FelicijaSK-5746-AKTMBEHH61317358584AEF/368572бела20011891477.800,00
9Lada NivaSK-1395-ADXTA2121408190467321214/9242037бела2008169059,512.850,00
10Skoda FelicijaSK-564-ЈVTMБEHH613Y7304740AEF351843бела200018914710.500,00
11Skoda FelicijaSK-549-КPTMBEHH61315351170AEF368508бела200118914710.500,00
12Skoda FelicijaSK-968-КNTMBEHH61317357012AEF/358334бела200118914710.500,00
13Skoda FelicijaSK-769-SITMVENN61315349261AEF/367695бела200118914710.500,00
14Opel AstraSK-871-MUWOLQTGF6935031167R18A1-2046851темно плава20021995749.400,00
15Lada NivaSK-753-SOXTA2121408130453121214/9241542бела2008169059,512.850,00
16Volksvagen TouaregSK-348-ОМWVGZZZ7LZ5D021664BAC/031557црнa2004246112823.270,00
17Skoda OktavijaSK-872-TFTMBKS21Z682120252BXE938717металик сива200818967715.430,00
18Lada NivaSK-268-SPXTA2121408190467521214/9241793бела2008169059,512.850,00
19Skoda FelicijaSK-026-LOTMBEHH61317358587AEF368580бела200118914710.500,00
20Lada NivaSK-754-SОXTA2121408190455421214/9241540бела2008169059,512.850,00
21Seat InkaSK-686-КNWDB9046131R7656191Y894921бела200118964711.290,00
22Skoda FelicijaSK-132-NMTMBEHH613Y0269011AEF367741темна зелена20011891475.800,00
23Skoda FelicijaSK-876-MCTMBEHH613Y5280197AEF351990темна зелена20001891478.200,00
24Opel FronteraSK-520-МGWOLO6BG762V502587Y22DTH17C10708бела200221728519.990,00
25Lada NivaSK-748-SОXTA2121408190454621214/9241820бела2008169059,512.850,00
26Skoda FelicijaSK-719-КNTMBEHH61315349357AEF368021темна плава200118914710.500,00
27Opel AstraSK-435-МPWOLOTGF6935029593Y20DTH17D63505сина20021995748.200,00
28Skoda FelicijaSK-713-NATMBEHH61317358419AEF368551бела20011891477.400,00
29Skoda FelicijaSK-561-JVTMBEHH613Y7301087AEF352463темна зелена20011891477.400,00
30Mazda 121SK-886-OHJCMBXXBAJBTA47683JJATA47683црвена19961324 7.400,00
31Skoda FabijaSK-025-LOTMBPH16Y2234533130AZE052854бела20021,4448.000,00
32Opel KomboSK-356-NCWOLOXCF0633008859Y17DTL/0550500оторена плаво200216864812.780,00
33Peugeot BoxerSK-290-МFVF3233J421588103810FZ1R0348368бела200024468720.000,00
34Lada NivaSK-251-SPXTA2121408190138321214/9233285бела2008169059,512.850,00
35Skoda FelicijaSK-134-NMTMBEHH613Y5280220AEF351322темна зелена20001891479.200,00
36Opel AstraSK-960-МDWOLOTGF6935030565Y20DTH17D65126сина200219957410.800,00
37Lada NivaSK-395-SPXTA2121408190102021214/9234082бела2008169059,512.850,00
38Mazda 6SK-9038-ALJMZGY19R201166319RF/87328металик плава2004199810015.400,00
39Volkswagen TransporterSK-056-ОLWV2ZZZ7HZ5H008558AXB050700  бела20041,97711.800,00
40Audi A6SK-957-OHWAUZZZ48Z1N106961APU085172црнa20011781/17.800,00
41Skoda FelicijaSK-7724-ALTMBEHH61315349218AEF367916бела20011891479.000,00
42Skoda FelicijaSK-132-LDTMBEHH61315349218AEF/368425бела20011891479.400,00
43Skoda FelicijaSK-129-LDTMBEHH61317358292AEF368371бела200118914710.500,00
44RoverSK-836-MSSARREHWPMXD43453914K2FL29237955темно зелена19991396/8.000,00
45Skoda FelicijaSK-165-MK

SK890803/01

AEF2790212сива/1289436.200,00
46Skoda FelicijaSK-566-JVTMBEHH613Y5280150AEF/351769бела200018914710.500,00
47Skoda FelicijaSK-563-JVTMBEHH313Y5281070AEF352023темна зелена200018914710.500,00
48Volkswagen GolfSK-965-RPWVWZZZ1JZ5D000467ATD/671878бела200418917412.500,00
49Skoda FelicijaSK-562-JVTMBEHH613Y528147AEF351856бела200018914710.500,00
50Skoda OktavijaSK-873-TFTMBPKS21ZX82120142BXE 939524металик сива200818967715.430,00
51Skoda FelicijaSK-969-КNTMBEHH61317387162AEF368342бела200118914710.500,00
52Skoda FelicijaSK-144-LDTMBEHH61317358588AEF368577бела200118914710.500,00
53Skoda FelicijaSK-964-КNTMBEHH61315849231AEF367711бела200118914710.500,00
54Zastava YugoSK-694-TGVX1145AOOO1065447128А0641557405црвена20001,1407.500,00
55Skoda FelicijaSK-143-NMTMBEHH614X0106564AEF267713црвена199918914710.500,00
 56Skoda FelicijaSK-653-NTTMBEHH613757019AEF368318бела200118914710.500,00
57Skoda FelicijaSK-725-КNTMBEHH61315349398AEF367946бела200118914710.500,00
58Skoda FelicijaSK-509-LRTMVEHH61317357017AEF368335бела19991891475.000,00
59Mercedes BenzPG -4647-BWDB6693621N018072WDB6693621N018072бела///15.000,00
60Landrover FrelanderSK-787-МLSALLNABG22A23785025K4F/N64227637бела2002249713016.600,00
61Skoda FelicijaSK-679-NATMBEHH61317358319AEF368550бела200118914710.500,00
 Вкупна пoчетна цена без ДДВ700.120,00
 1. Продавач на движни ствари – моторни возила е Министерство за финансии,Царинска управа на Република Северна Македонија
 2. Предмет на продажба се движни ствари – моторни возила и тоа: вкупно 61 моторн патничко возило, по принципот видено-понудено-купено.
 3. Право на учество на јавното наддавање имаат сите заинтересирани правни лица кои ги исполнуваат условите од Огласот и кои поседуваат Дозвола за собирање, третман или преработка на отпад согласно член 72 од Законот за управување со отпад со впишана шифра 16.01.04 кои се однесуват на искористени возила согласно Листата на видови на отпад (Сл.Весник на РМ бр.100/05) и Правилникот за мерките за заштита на животната средина кои мораат да ги преземат производителите, сопствениците и субјектите кои постапуваат со искористени возила, нивните компоненти, материјали, целите и роковите за нивно постигнување и начинот и условите за складирање, формата и содржината на образецот за известување како и начинот на водење на евиденцијата (Службен весник на Република Македонија "бр.108/09 и 164/10).
 4. Рок за поднесување на пријавите за учество на електронското јавното наддавање е до 31.07.2020 година, заклучно до 23:59 часот.
 5. Јавното наддавање ќе се врши електронски на следната интернет адреса http://e-aukcii.finance.gov.mk, на ден 10.08.2020 годинапонеделник  со почеток во 10:00 часот.
 6. Пријавата за учество на јавното наддавање заедно со податоците и доказите утврдени во овој оглас се прикачуваат во електронскиот систем за јавно наддавање на Министерството за финансии.

-           Податоците и доказите утврдени во овој оглас заедно со пријавата треба да бидат скенирани во еден pdf документ и истиот се прикачува при пријавувањето и тоа во делот „Изјава”.

-           Банкарската гаранција се скенира во pdf документ и се прикачува при пријавувањето и тоа во делот „Банкарска гаранција”.

-           Eдинствено банкарска гаранција за сериозност на понудата се доставува и во оригинал по пошта на адреса на Царинска управа или директно во просториите на архивата на Царинска Управа ул. „Лазар Личеноски” бр. 13, 1000 Скопје, во затворен плик на кој е наведен бројот на огласот и е назначено: „за Комисија за  располагање со недвижни и движни ствари сопственост на Република Македонија – корисник Царинската управа на Република Северна Македонија.

-         Рокот за доставување  на   оригиналната банкарска гаранција за сериозност на понудата  и прикачувањето на пријавата со задолжителната документација скениерани во pdf на интернет страната   http://e-aukcii.finance.gov.mk за учество на јавното наддавање е најдоцна до 31.07.2020 година.

 1. Јавното наддавањеза продажбата на движните ствари – моторни возила, ќе се изврши заедно, по пат на електронско јавно наддавање, преку електронскиот систем за јавно наддавање со кој управува и оперира Министерството за финансии - Управа за имотно правни работи, со проценета вредност, утврдена согласно Процената од Бирото засудски вештачења на Република Северна Македонија, бр.СВ/ЕL V 37/19 од 19.08.2019 година, во која е проценета вкупна вредност на движните ствари во износ од 700.120,00 денари.
 1. Почетна цена на електронското јавно наддавање претставува вкупната проценета вредност на движните ствари и истата изнесува 700.120,00 денари.
 1. Задолжителна документација за учество на јавното наддавање е:

9.1. Пријава пополнета со сите предвидени податоци, со датум не постар  од шест месеци, со потпис од одговорното лице и печат од правното лице, електронски во pdf

9.2. Критериум за утврдување на способност на понудувачот:

-         потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган;

-         потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган;

-         потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган;

-         потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција

-         забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност.

9.3. Техничка опременост на правните лица:

-           Доказ за поседување на минимум 2 (две) возилa, (камион - авто дигалка со Грејфер),

 (сообраќајна дозвола за горенаведените возила)

9.4. Доказ за идентитет:

- Тековна состојба од подносителот на пријавата издадена од Централен регистар на РСМ, со датум на издавање не постар од шест (6) месеци, поднесена електронски во pdf формат заверена со  потпис и печат од одговорното лице со назнака „верно на оригиналот”;

9.5. Дозволи од надлежен орган кои треба да се приложат:

-         Дозвола за вршење на дејност складирање, третман и/или преработка на отпад опишана во точка 3 од оваа објава,

-         Дозвола за вршење на дејноста за собирање и транспортирање на комунален и други видови на неопасен отпад,

9.6. Изјава со која се обврзува дека ако биде избран за најповолен понудувач, во рок од 5 дена од приемот на известувањето за избор ќе пристапи кон склучување Договор за продажба, поднесена електронски во pdf формат со потпис и печат од одговорното лице;

 9.7. Изјава – Прилог бр. 2 со која подносителот на пријавата изјавува дека ги  прифаќа и е запознаен со условите од Огласот за јавно наддавање

9.8. Банкарската гаранција е за сериозност на понудата и треба да е издадена од банка. Во висина е од 2% (14,002,00) од проценетата вредност на движната ствар и е со рок на важност најмалку 60 дена сметајќи од денот предвиден како краен рок за поднесување на пријавите. Банкарската гаранција за сериозност на понудата на најповолниот понудувач му се враќа веднаш по записничкото примопредавање на движните ствари – моторни возила, а на останатите подносители на пријава се враќа во рок од 15 дена од јавното наддавање. Царинска управа ќе ја реализира банкарската гаранција за сериозност доколку најповолниот понудувач не го склучи понудениот договорот за продажба, не ги превземе на време и не направи записничко примопредавање на движните ствари – моторни возила во предвидениот рок.

-Задолжителните документите не смеат да бидат постари од 6 месеци.

 1. Постапката за избор на најповолен  понудувач ја спроведува Комисија за  располагање со недвижни и движни ствари сопственост на Република Северна Македонија, формирана со решение од директорот на Царинската управа.
 1. Комисијата нема да даде корисничко име и шифра за учество на јавното наддавање, за понудувач кој:

-         поднел пријава за која Комисијата ќе утврди дека е некомплетна – непополнета, без соодветната задолжителна докуметација предвидена во овој оглас,

-          има неплатени долгови кон ЦУ.

 1. Јавното наддавање е електронско и ќе се одвива на следниот начин:

-          Подносителите на пријави е потребно да се пријават на огласот објавен на страната на Министерството за финансии, да ги испратат личните податоци и документи потребни за регистрација во системот, како и точна e-mail адреса со која се регистрирале во системот http://e-aukcii.finance.gov.mk, за да може Комисијата да го одобри нивното учество во јавното наддавање;

-          На подносителите на пријави кои се комплетни и навремени согласно овој оглас, Комисијата преку e-mail  им доставува корисничко име и шифра за учество на јавното наддавање, а на подносителите на пријавите кои доставиле некомплетна – непополнета, без соодветната задолжителна докуметација и докази предвидени во овој оглас, им доставува известување (по електронски пат) со образложение дека нема да учествуваат на јавното наддавање;

-          Подносителите на пријави кои од Комисијата ќе добијат корисничко име и шифра за учество на јавното наддавање, на денот на спроведување на јавното наддавање се регистрираат на интернет страницата http://e-aukcii.finance.gov.mk со корисничкото име и шифрата за учество на јавното наддавање, по што имаат право на учество на јавното наддавање;

-          Електронското јавно наддавање ќе се одржи доколку на огласот се пријавил и само еден учесник кој ги исполнува условите од огласот и ја прифати  почетната цена;

-          Во првите пет минути од јавното наддавање учесниците можат да ја прифатат односно зголемуваат почетната цена;

-          Јавното наддадавање продолжува неограничено се додека во временски интервал од две минути има нова понуда;

-          Доколку во првите пет минути од јавното наддавање не е прифатена понудата, односно не е дадена повисока понуда од учесникот на јавното наддавање, почетната цена на продажбата се намалува за 2% по што учесниците на јавното наддавање повторно ќе имаат можност да ја прифатат, односно зголемуваат, без притоа да се ограничува минималниот чекор на зголемување. Доколку во истекот на последните две минути од вторите пет минути од јавното наддавање од страна на учесниците е прифатена понудата, односно дадена е повисока понуда, крајниот рок за завршување на јавното наддавање се продолжува за уште две минути, а ќе заврши кога за период од следните две минути нема дадено нова понуда. Доколку во времетраење од пет минути повторно нема понуда, почетната цена на продажбата повторно се намалува за 2% од проценета вредност;

-          За најповолен понудувач се смета учесникот на јавното наддавање кој понудил последна цена која претставува највисока цена за продажба на движната ствар – моторни возила.

-          Комисијата по завршувањето на јавното наддавање изготвува Записник за спроведеното јавно наддавање од електронскиот систем кој се доставува до сите учесници на јавното наддавање и Извештај за текот на јавното наддавање.

-          Учесниците на јавното наддавање имаат право на приговор само по однос на постапката на јавното наддавање, во рок од три дена од одржувањето на јавното наддавање до Комисијата која одлучува по приговорот со решение, во рок од пет дена од приемот на приговорот.

-          Против решението од Комисијата може да се изјави жалба до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.

13. Услов за преземање на движните ствари – моторни возила од страна на  избраниот најповолен понудувач е по уплата на паричните средства постигнати на јавното наддавање.  Доставата на уплатата на паричните средства се извршува непосредно пред потпишување на Договорот за продажба.

14. Рокот за подигање на предметите изнесува 40 дена од потпишување на договорот за купопродажба. Доколку во наведениот рок не се преземат движните ствари – моторни возила ќе се смета дека купувачот се откажал од предметите на продажбата и уплатената банкарска гаранција за учество  нема да му се врати.

15. Сите трошоци во врска со преземањето на движните ствари – моторни возила од плацовите на Царинската управа паѓаат на товар на купувачот.

16. Контакт лице за информации:

-    Башким Ќамили, 072 276 314,  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Пријава за учество на јавно наддавање

Изјава