Царинската управа на ден 09.01.2019 година ве извести дека на ден 25.01.2019 година со почеток во 14:30 часот, во просторијата број 1 на Правниот факултет „Јустинијан Први“ при Универзитетот Св. Кирил и Методиј – Скопје кој се наоѓа на бул. „Гоце Делчев“ број 9б, ќе се спроведе полагање на стручен испит – втор дел (студија на случај) на кандидатите кои го положиле првиот дел (теоретски), со кој ќе се проверува теоретското знаење и стручната оспособеност на лиценцирани застапници, заради самостојна примена на царинските прописи во практиката.

Список на кандидати кои ќе го полагаат вториот дел од стручниот испит (студија на случај) е веќе објавен на веб страната на Царинска управа.

Покрај 46-те кандидати кои ги исполнуваат условите за полагање на вториот дел од испитот и се наоѓаат на Списокот за полагање, истиот список се надополнува со уште двајца кандидати кои во пропишан рок поднесоа пријави за повторно полагање на вториот дел од стручниот испит за лиценциран застапник и тоа:

  1. Мартин Давчевски од Скопје и
  2. Михајло Божиновски од Куманово.

Список на кандидати кои ќе го полагаат вториот дел од стручниот испит (студија на случај):

Р.брИме и презиме на кандидатотВреме на полагањеЛокација
1.ЕМИЛИЈА АНГЕЛОВСКА14:30Просторија 1
2.ЛИЛЈАНА ХРИСТОВСКА14:30Просторија 1
3.ГОЦЕ СТОЈМАНОВСКИ14:30Просторија 1
4.СОЊА НАСТОВА14:30Просторија 1
5.МАРЈАН ТОДОРЧЕВ14:30Просторија 1
6.ДИМИТРИЈА ЃОРГЕСКИ14:30Просторија 1
7.ИЛИЈА ОРЕШКОВ14:30Просторија 1
8.ДАНЕ СРБАКОСКИ14:30Просторија 1
9.АЦО СТОЈАНОВ14:30Просторија 1
10.НИКОЛА ТАШКОВ14:30Просторија 1
11.РАДИЦА МИЛОШЕСКА14:30Просторија 1
12.АЛЕКСАНДАР ПЕТРОВСКИ14:30Просторија 1
13.КОСТА ЃОНЧЕСКИ14:30Просторија 1
14.ДУШКО ВУКОЈИЧИЌ14:30Просторија 1
15.ОРЦЕ МИТОВСКИ14:30Просторија 1
16.НИКОЛА ТРАЈКОВ14:30Просторија 1
17.САВЕТКА АЛЕКСОВА14:30Просторија 1
18.ТАЊА АПОСТОЛОВА14:30Просторија 1
19.ДАВОР ЈОВАНОВИЌ14:30Просторија 1
20.БОЖИДАР СТОИЛКОВИЌ14:30Просторија 1
21.СИМОНА НИКОЛОВА14:30Просторија 1
22.МАРКО АПОСТОЛОВСКИ14:30Просторија 1
23.МОНИКА-СИЛЕВА СТАНКОВСКА14:30Просторија 1
24.КРИСТИНА ТАНЕВСКА14:30Просторија 1
25.ИЛЧО ВАНЕВСКИ14:30Просторија 1
26.АЛЕКСАНДРА ИВАНОВСКА14:30Просторија 1
27.ВИКТОР ТАТАБИТОВСКИ14:30Просторија 1
28.ЈУСУФ РИЗВ АНИ14:30Просторија 1
29.ЕДМОНД БЕЉУЛИ14:30Просторија 1
30.ДАНИЕЛА КЛОНКОВ14:30Просторија 1
31.КРИСТИJАН ИЛИЕВСКИ14:30Просторија 1
32.ЗЛАТКО КОТЕВСКИ14:30Просторија 1
33.БЛАГОЈ КОЧЕВ14:30Просторија 1
34.ЉУБОМИР САКАЛИСКИ14:30Просторија 1
35.САЊА ПЕТРОВСКА14:30Просторија 1
36.ДРАГАНА АРСОВСКА14:30Просторија 1
37.НИКОЛА МИТЕВСКИ14:30Просторија 1
38.ДАЛИБОР ЃОРГИЕВСКИ14:30Просторија 1
39.АЛЕКСАНДАР АРСОВ14:30Просторија 1
40.ФЛОРИМ ОСМАНИ14:30Просторија 1
41.БОРЈАН СИМЈАНОСКИ14:30Просторија 1
42.САШКО КОЛЕВ14:30Просторија 1
43.АЛЕКСАНДАР ГАЗЕПОВ14:30Просторија 1
44.ВАЛОН ИЗАИРИ14:30Просторија 1
45.МАРКО ТОДОРОВИЌ14:30Просторија 1
46.НИКОЛА ГЛИГОРОВСКИ14:30Просторија 1
47.МАРТИН ДАВЧЕВСКИ14:30Просторија 1 поправен
48.МИХАЈЛО БОЖИНОВСКИ14:30Просторија 1 поправен