Животна средина

Лек е секоја супстанција или комбинација на супстанции формулирани на начин за да лекуваат или превенираат болести кај луѓето.

Лек е, исто така, секоја супстанција или комбинација на супстанции што може да се употребува или да се дава на луѓе за oбновување, корегирање или модифицирање на физиолошките функции со редизвикување на фармаколошка, имунолошка или метаболичка активност, или за поставување на медицинска дијагноза.

Медицинско средство е секој инструмент, апарат, уред, материјал или друг производ што се користи во хуманата медицина, што нема фармаколошко, имунолошко или метаболичко дејство.

Увозот на лекови и медициннски средства се врши согласно Законот за лекови и медицински средства, согласно истиот закон Агенцијата за лекови и медицински средства издава:

  • Одобрение за увоз на лекови
  • Одобрение за увоз на медицински средства