Sektori i Çështjeve Financiare kryen aktivitetet që lidhen me kontrollin e zbatimit të menaxhimit financiar dhe kontrollit, monitorimit në mbledhjen e plotë dhe me kohë të të hyrave vetanake, pagesa me kohë të shpenzimeve në përputhje me procedurat e marra në përgjegjësitë dhe ekzekutimin e pagesave, monitorimin e pajtueshmërisë zbatimin e buxhetit në tërësi ose për linja buxhetore me procedurat e miratuara nga titullari i subjektit dhe / ose të Ministrit të Financave, ndjekja, buxhetimi dhe raportimi financiar, përgatitjen e projekt-buxhetit për vitin e ardhshëm dhe parashikimeve shumëvjeçare buxhetore dhe të ngjashme.

Sektori detyrat e punës së fushëveprimit i kryen përmes:

 • Seksionit për financa dhe kontabilitet
  • Shërbimit për kontabilitet dhe pagesa
  • Shërbimit për kontroll dhe koordinim të buxhetit
 • Seksionit për pagesë të të hyrave
  • Shërbimit për garanci
  • Shërbimit për pagesë të hyrash
  • Shërbimit për pagesë të detyrueshme

Kontakt (kontakti i përgjithshëm i sektorit – telefoni fiks)