Seksioni kabinet i drejtorit kryen aktivitetet që lidhen me karakter organizativ dhe administrativ, teknik protokollar, koordinimin, përgatitjen e informacionit për publikun dhe mediat për Drejtorin e Drejtorisë së doganave dhe me nivelin e Drejtorisë së doganave.

Seksioni detyrat e punës së fushëveprimit i kryen përmes:

  • Shërbimit për marrëdhënie me publikun
  • Shërbimit për korrespondencë dhe çështje administrative, teknike dhe organizative

Kontakt (kontakti i përgjithshëm i sektorit – telefoni fiks)