05082021direktor    

 

m-r  Sllavica Kutirov

Data e lindjes – 18 dhjetor 1969

Arsimimi

 • Studimet deridiplomike – Universiteti Shën Kirili dhe Metodi në Shkup, Fakulteti i elektroteknikës dhe teknologjive të informacionit, Drejtimi: Teknika kompjuterike, informatika dhe automatika, viti 1997.
 • Studimet postdiplomike – Universiteti Shën Kirili dhe Metodi në Shkup, Fakultati i elektroteknikës dhe teknologjive të informacionit, Drejtimi: Menaxhim projektesh, viti 2015.

Përvoja profesionale

 • Drejtor – Ministria e financave, Drejtoria e doganave, nga data 30 korrik 2021.
 • Ndihmës drejtor – Ministria e financave, Drejtoria e doganave, Sektori për teknologji informacioni dhe komunikimi (2018-2021)
 • Këshilltar i pavarur për menaxhim me proekte – Ministria e financave, Drejtoria e doganave, Sektori për teknologji informacioni dhe komunikimi (2006-2018)
 • Inspektor kryesor – Ministria e financave, Drejtoria e doganave, Sektori për kontroll dhe hetime (2002-2006)
 • Këshilltar i pavarur për zhvillim – Ministria e financave, Drejtoria e doganave, Sektori për teknologji informacioni dhe komunikimi (1998-2002)

Aktivitetet profesionale

 • Anëtar i Grupit të punës së Qeverisë së RMV-së për vendosjen e Sistemit të integruar të analizës së rrezikut në organet e inspektimit për kontroll të mallit në RMV (2011-2012)
 • Anëtar i Grupit të punës së Komisionit evropian për vendosjen e konceptit Single Window në BE ((2010-2011)
 • Menaxher projektesh i Ekipit kombëtar të Qeverisë së RMV-së për vendosjen e sistemit Single Window për leje eksporti, importi dhe transiti të mallrave – EXIM (2007-2009)
 • Menaxher projektesh i Projektit pilot rajonal për lehtësim ndërkufitar të tregtisë mes Republikës së Maqedonisë së Veriut, Serbisë dhe Bullgarisë, financuar nga USTDA (2007-2008)