Кои сме ние

Identifikimi i korrupsionit dhe keqpërdorimit të detyrës zyrtare 

 • Hapësira
  • Ndodh gjatë kontaktit me nëpunës doganor;
  • Sa më shumë kontakte të drejtpërdrejta të parapara me rregullore dhe sistem – aq më shumë hapësirë për korrupsion dhe keqpërdorim të detyrës zyrtare;
  • Rregullorja e ndërlikuar dhe jo precize me të drejta të panevojshme diskrecioni si arsye për korrupsion dhe keqpërdorim të detyrës zyrtare;
  • Mosekzistencë ose shkallë e ulët e transparencës – më shumë hapësirë për korrupcionin dhe keqpërdorimin e detyrës zyrtare;
  • Pagesa e detyrimeve në para të gatshme – më shumë hapësirë për korrupsionin dhe keqpërdorimin e detyrës zyrtare;
  • Ekonomia e Maqedonisë është ende shumë e varur nga importi – 80% të bizneseve duhet të bashkëpunojnë me Drejtorinë e doganave.
 • Pasojat
  • Tregtia ilegale me narkotikë, armë, mallra me qëllime të dyfishta;
  • Prodhim dhe distribucion i falsifikimeve dhe piraterisë;
  • Pagesa me para të gatshme;
  • Pastrimi i parave:
  • Evazioni tatimor;
  • Krimi ekonomik;
  • Financimi i terorizmit;
  • Mundësi më të vogla për kënaqjen e nevojave publike;
  • Zvogëlim i mbrojtjes së jetës, shëndetit dhe mjedisit njerëzor;
  • Shpenzime më të larta për tregtinë legale;
  • Konkurenca jo lojale dhe ambien i papërshtatshëm i biznesit. 

Aktivitete për parandalimin e korrupsionit 

Strategjia për integritet dhe luftim të korrupsionit në Drejtorinë e doganave të Republikës së Maqedonisë 2015-2018

Ratifikohet Konventa e kombeve të bashkuara kundër korrupsionit

Protokoll bashkëpunimi për parandalim dhe represion të korrupsionit dhe konflikit të interesave

Deklarata Arusha e reviduar

Kodeksi i sjelljes së nëpunësve doganor 

Rregullorja për rend dhe disciplinë në Drejtorinë e doganave