Кои сме ние

Drejtoria e doganave kompetencat e saja i zbaton në mbarë territorin e Republikës së Maqedonisë, ndërsa selia është në Shkup.

Публикации и годишни извештаи

Duke ruajtur parimin e punës transparente, Drejtoria e doganave rregullisht publikon edhe raporte tremujore për punën e saj.

Царинска регулатива

Punën e saj Drejtoria e doganave e rregullon mbështetur në më shumë dispozita ligjore dhe legjislacione.

Меѓународна соработка

Drejtoria e doganave e Republikës së Maqedonisë në mënyrë aktive merr pjesë në punën e të gjitha organizatave ndërkombëtare nga fusha e punës doganore: Organizata botërore e doganave (OBD), Organizata botërore tregtare (OBT), Trupat e punës së OH, SELEC dhe të tjerë.