Лекови

Për importim të ilaçeve në R. e Maqedonisë duhet aprovim të lëshuar nga Agjencia për barna dhe mjete mjekësore.

  • Vërtetim nga instituti amë shëndetësor me të dhëna identifikimi të barit dhe pacientit, llojit të sëmundjes, si dhe nënshkrim të mjekut ku mund të konstatohet nevoja e prokurimit të barnave nga ai pacient.

Për barna që përmbajnë droga narkotike ose substanca psikotropike, duhet që pacienti të posedoj vërtetim nga Agjencia për barna dhe mjete mjekësore.