Фитосанитарна

Gjatë importit të bimëve, luleve, pemëve dhe perimeve në zonën doganore të Republikës së Maqedonisë, detyrimisht të parashtrohet aprovim lëshuar nga Ministria e bujqësisë, pylltarisë dhe ekonomisë së ujrave – Drejtoria e fitosanitarisë.

Стока која не се пријавува

Shtetasit e Maqedonisë dhe ata të huaj janë liruar nga pagimi i detyrimeve të importit (dogana, TVSH dhe akciza) për:

Внесување на ефективни странски пари

Rezidentët mund lirisht të fusin në RM vlera monetare dhe çeqë të cilat janë në valutë të huaj në kundërvlerë deri 10.000 euro.

Изнесување на ефективни странски пари

Rezidentët në dalje nga Republika e Maqedonisë munden lirisht të bartin me vete para të huaja efektive dhe çeqe në para të huaja në kundërvlerë deri më 2.000 euro.

Живи животни

Për importim/eksportim të kafshëve të gjalla, manarëve dhe prodhimeve me origjinë bimore dhe shtazore, duhen patenta/aprovime të parapara me ligj.

Лекови

Për importim të ilaçeve në R. e Maqedonisë duhet aprovim të lëshuar nga Agjencia për barna dhe mjete mjekësore.

Оружје и муниција

Me ligj ndalohet importimi dhe bartja e të gjitha llojeve të armëve dhe municionit nëpërmjet territorit të Republikës së Maqedonisë, edhe atë:

Загрозени животни и растенија

Importimi dhe eksportimi i shtazë dhe bimëve të rrezikuara dhe prodhimeve të tyre në/nga territori i Republikës së Maqedonisë, sipas CITES (Konventës për tregti ndërkombëtare me specie të rrezikuara të florës dhe faunës së egër) është rreptësishtë i ndaluar me ligj.

Предмети од историска и културна вредност

Trashëgimia kulturore paraqet të mira materiale dhe jomateriale që vijnë si shprehje e dëshmisë së veprimtarisë njerëzore nga e shkuara dhe e tashmja ose si vepra të përbashkëta të njeriut dhe natyrës, për shkak të vlerave arkeologjike, etnologjike, historike, artistike, arkitektonike, urbanistike, ambientale, teknike, sociologjike, të vlerave shkencore, cilësive, përmbajtjes ose funksioneve, kanë domethënie kulturore dhe historike dhe për shkak të mbrojtjes së tyre dhe përdorimit që gjenden nën regjimin juridik.