Page Subheading

Borxhi doganor është detyrim i personit që ta paguaj shumën e detyrimeve të importit dhe eksportit që janë paraparë për mallin e subjektit. Me garanci sigurohet pagimi i borxhit doganor që ka ndodhur ose mund të ndodh, si dhe detyrimeve dhe tatimeve tjera që organet doganore janë të autorizuar ti paguajnë, si dhe interes që ka ndodhur ose mund të ndodh si pasojë e detyrimeve, ndërsa për të cilat garancia është parashtruar dhe pranuar