Lehtësimi i procedurave doganore administrative dhe përshpejtimi i transportit ndërkufitar të mallrave janë vetëm disa nga përfitimet e futjes së konceptit të Operatorit Ekonomik të Autorizuar, përfunduan  Zëvendëskryeministri për Çështjet Ekonomike Dr. Koço Angjushev dhe Drejtori i Drejtorisë Doganore Gjoko Tanasoski në punëtorinë e sotmë të katërt me radhë, ku përpara  komunitetit të biznesit është prezentuar koncepti i cili për herë të parë është futur në Republikën e Maqedonisë.

Më 26 nëntor 2018, në Drejtorinë Doganore u mbajt një takim i Organit Këshillëdhënës ku përfaqësuesve të komunitetit të biznesit iu prezantua sistemi i ri për përpunimin e deklaratave doganore dhe dokumenteve të akcizës duke filluar kështu epokën e digjitalizimit të Drejtorisë Doganore.

Gjatë dy javëve të fundit, doganierët zbuluan më shumë tentativa për kontrabandë të mallrave të ndryshme, ku përkohësisht u  konfiskuan  veshje, cigare elektronike, telefona  celularë, orë  dore, argjend, vaj motorik, pjesë të makinave, targa të regjistrimit, instrumente dentare dhe materiale, cigare dhe raki shtëpie.

Më 22 nëntor  2018, në zyrat e Drejtorisë doganore, përpara komunitetit të biznesit  është prezentuar sistemi, koncepti dhe zbatimi i Mjedisit tarifor të integruar (MIT).  

Gjatë dy javëve të kaluara, doganierët ndaluan disa përpjekje për kontrabandë mallra të ndryshëm, përkohësisht janë sekuestruar çelësa për automjete, rutera, cigare, veshmbathjet, stoli dhe produktet kishtare.

Një delegacion i Drejtorisë Doganore të drejtuar nga Drejtori Gjoko Tanasoski kanë marë  pjesë në një seminar të nivelit të lartë mbi ecurinë e Unionit Doganor "Duke ecur drejt së ardhmes". Seminari është mbajtur në Vjenë-Austri më 17-18 tetor, nën presidencën e Doganës së Austrisë (në kuadër të Programit Doganor 2020).

Më 16 dhe 17 tetor 2018 në Veles, gjashtë administrata doganore të Ballkanit Perëndimor kanë mbajtur takim joformal rajonal, të organizuar në nivel të drejtorëve të departamenteve përgjegjëse për zbatimin e ligjit dhe kontrolleve dhe hetimeve doganore.

Në bazë të nenit 22 dhe 23 nga Ligji për marrëdhënie pune Tekst i pastruar – (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 62/05, 106/08. 114/09, 130/09, 149/09, 50/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16 dhe 120/18) v.v. sipas nenit 14, neni 22 paragrafi 1 alineja 2, paragrafi 3, paragrafi 8, paragrafi 13 dhe paragrafi 14 nga Ligji për të punësuarit në sektorin publik (Gazeta zyrtare e RM” nr. 27/2014, 199/2014, 27/2016 dhe 35/2018), Rregullorja për organizim dhe punë të Drejtorisë doganore numër 02-14736/1 të datës 06.10.2015, numër 04-065421/15-0012 të datës 21.06.2016 dhe 01-065421 të datës 09.07.2018, Rregullorja për sistematizimin e vendeve të punës në Drejtorinë doganore numër 02-14736/1 të datës 06.10.2015, numër 01-065421/15-0007 të datës 25.02.2016 dhe numri 01-065421/15-0013 të datës 21.06.2016 dhe njoftimi nga Ministria e financave num. 18-12226/12 nga 12.10.2018 viti, Drejtoria doganore shpall:

SHPALLJE PUBLIKE nr. 3/2018

Dje (3 tetor 2018), ekipet mobile doganore kapën një sasi të madhe të marihuanës dhe hashashit në vendkalimin kufitar Bogorodicë.

Gjatë dy javëve të kaluara, doganierët penguan disa tentime për kontrabandimin e mallrave të ndryshme, përkohësisht konfiskuan anastezione, dorëza sterile, syze dioptri, lidhëse për syze, çaj për humbje peshe, cigare, mjete për potencë, veshje, rrjeta peshkimi, produktet teknike, produktet për mbrojtjen e bimëve, pistoletë gazi, municionet për pistoleta të gazit, valuta të huaja dhe falsifikimet.