Ligji për ndryshimin e Ligjit për akcizat u botua në Gazetën zyrtare të RMV-së nr. 77 të datës 06.04.2021.

Drejtoria e doganave ju informon se ky Ligj bën ndryshimet dhe plotësimet e mëposhtme:

-          Afatet për dorëzimin e një deklarate akcize dhe pagesën e akcizës përcaktohen nga personat që nuk janë të regjistruar në Regjistrin elektronik të obliguesve të akcizës, por posedojnë, prodhojnë, tregtojnë, ruajnë, përpunojnë mallra të akcizës. Këta persona bëhen pagues të akcizës dhe duhet të paraqesin menjëherë një deklaratë akcize në sistemin kompjuterik të Drejtorisë së doganave (SPDDDA) dhe brenda pesë ditëve nga pranimi i deklaratës së akcizës të paguajnë akcizën në përputhje me dispozitat e veçanta në lidhje me mallrat e akcizës në fjalë nga Ligji për akcizat.

-         Specifikohen dispozitat në lidhje me garancinë për sigurimin e borxhit të akcizës në procedurën e ruajtjes së akcizës dhe përdorimit preferencial të akcizës, ku garancia nuk do të kërkohet në rastet kur mbajtësi i miratimit të privilegjuar të përdoruesit është një organ shtetëror, publik, shkencor ose institucion arsimor ose institucion shëndetësor publik. Dispozitat janë të përshkruara gjithashtu për përcaktimin e një shume më të ulët të garancisë dhe përdorimin e depozitës në para për sigurimin e akcizës, afatin e vlefshmërisë së garancisë bankare, kthimin ose lirimin e garancisë bankare dhe depozitimin e parave. Ky ligj parashikon gjithashtu detyrimin për të paraqitur një garanci për sigurimin e borxhit të akcizës që mund të ndodhë për obligacionet për energji elektrike, gaz natyror, qymyr, koks, linjit dhe koks naftë, të cilët para lëshimit të miratimit duhet të paraqesin një garanci për sigurimin e borxhit të akcizës që ka lindur ose që mund të lindë.

-           Në të njëjtën kohë, detyrimi për të paraqitur një garanci për sigurimin e borxhit të akcizës që mund të ndodhë nga institucionet shëndetësore private që janë mbajtës të një miratimi të privilegjuar të përdoruesit shtyhet deri më 1 janar 2022.

-          Nenet 61 dhe 87 të Ligjit për akcizat, të cilat u referohen pullave të akcizës për shënimin e produkteve të ndërmjetme dhe alkoolit si dhe produkteve të duhanit, po sqarohen dhe plotësohen më tej, me pullat e akcizës për shënimin e purove, cigareve, duhanit për tymosje, duhanit tjetër produktet dhe lëngu për mbushjen e cigareve elektronike deklarohen dhe lëshohen në shumën prej të paktën 500 copë, dhe në rastet kur përdoren tufa ekskluzive, sasi të kufizuara të destinuara për qëllime promovuese ose puro të bëra me dorë, autoriteti doganor kompetent mund të aprovojë lëshimin e pullave të akcizës në numër më pak se 500 copë.

-          Dispozitat e Dekretit me fuqi ligjore për zbatimin e Ligjit për Akcizat * transpozohen gjatë gjendjes së jashtëzakonshme ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" Nr. 86/2020, 105/2020, 125/2020 dhe 169 / 2020), dmth përshkruaj shumën dhe një mënyrë të re për llogaritjen e akcizës për benzinën pa plumb me përmbajtje plumbi deri në 0,013 gram për litër nga kodet tarifore 2710 12 31 00, 2710 12 41 00, 2710 12 45 00, 2710 12 49 00, 2710 12 51 00 dhe 2710 12 59 00 dhe për vajin e gazit si lëndë djegëse dhe si lëndë djegëse për ngrohje nga kodet tarifore 2710 19 43 00, 2710 19 46 00, 2710 19 47 00, 2710 19 48 00, 2710 20 11 00 , 2710 20 15 00, 2710 20 17 00 dhe 2710 20 19 00. Shuma e akcizës për karburantin e destinuar si lëndë djegëse e ngrohjes barazohet me akcizën e karburantit si lëndë djegëse, përmes së cilës një kthim i një pjese të paguar parashikohet akciza. Duke qenë se Ligji hyri në fuqi ditën e botimit në Gazetën Zyrtare, mbajtësit e licencës së akcizës dhe importuesit e energjisë janë të detyruar të bëjnë një inventar të inventarëve dhe të paguajnë akcizën.

-          Dy nenet e reja 98-a dhe 98-b shtohen në Ligjin për akcizat, të cilat i referohen kthimit të një pjese të akcizës së paguar për vajin e shënuar të gazit të destinuar për ngrohje në familje dhe gazin e shënuar të përdorur në procesi i prodhimit ose si shtesë e një tjetri. karburantit si lëndë djegëse e ngrohjes në industri, si dhe mënyra dhe procedura për ushtrimin e së drejtës për kthimin e një pjese të akcizës së paguar për vajin e gazit të shënuar të destinuar për ngrohje në familje ose që përdoret procesin e prodhimit ose si një shtesë në një karburant tjetër si karburant ngrohje në industri.

-          Zbatimi i dispozitave të nenit 13 paragrafët (1) dhe (2) të Ligjit për ndryshimin e Ligjit për akcizat (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” Nr. 275/19 të datës 27.12.2019) shtyhet deri në 1 janar 2022 që ka të bëjë me prodhuesit dhe importuesit e verës dhe bonove të akcizës për energji elektrike, gaz natyror, qymyr, koks dhe linjit.

Teksti i Ligjit për ndryshimet në Ligjin për akcizat është botuar : KËTU

 

 

Me qëllim të promovimit të linjës së hapur doganore për raportimin e korrupsionit dhe Planit Antikorrupsion, sot Zëvendës kryetari i ngarkuar me luftën kundër korrupsionit dhe krimit, zhvillimin e qëndrueshëm dhe burimet njerëzore, Lupço Nikollovski, në vendkalimin kufitar Deve Bair mbajti një takim pune me drejtorin e Drejtorisë së doganave, Goran Sugareski.

Të nderuar kandidatë,

Drejtoria e doganave ju informon se janë përgatitur Certifikatat për provim të dhënë profesional për përfaqësues të licencuar, për kandidatët që kanë dhënë provim më datë 24.03.2021. Të gjithë kandidatët që e kanë kaluar provimin mund të vijnë në ambientet e Drejtorisë së doganave, Rruga Lazar Liçenoski 13, Shkup (ndërtesa e vjetër) në katin e parë në Seksionin për procedurat doganore dhe tatimore, zyra nr. 8, çdo ditë pune nga ora 8:30 deri në 16:30, duke filluar nga 29.03.2021 deri më 09.04.2021.

Gjithashtu ju informojmë se Certifikatat mund të merren nga një person tjetër në emrin tuaj ose në emër të disa kandidatëve. Nëse disa nga kandidatët pengohen të vijnë në ambientet e Drejtorisë së doganave ose nuk mund të sigurojnë një person tjetër i cili do të merr Certifikatën për provim të dhënë në emër të tyre, është e nevojshme të dërgoni një email deri te Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo., dhe Certifikatat do të dorëzohen në adresën e shtëpisë të specifikuar në aplikim.

 

 

 

Sot, Nënkryetari i ngarkuar me luftën kundër korrupsionit dhe krimit, zhvillimit të qëndrueshëm dhe burimeve njerëzore, Lupço Nikollovski, në vendkalimin kufitar Tabanoc, mbajti një takim pune me Drejtorin e Drejtorisë së doganave Goran Sugareski dhe Shefe e krimit drogës së  Kombeve të bashkuara Zyra në Beograd dhe Këshilltaren rajonale për luftimin e korrupsionit dhe kthimin e pronave në Ballkanin Perëndimor, Virginia Abajo-Marquez.

Më 23 Mars 2021, Seksioni i hetimeve pranë Drejtorisë së doganave ka ngritur padi penale kundër një personi juridik me seli në Kriva Pallankë para Prokurorisë themelore publike në Kumanovë, për shkak të dyshimit të arsyeshëm se ka kryer veprën penale "Shmangia e pagesës së akcizës” e dënueshme sipas nenit 279-b të Kodit Penal.

Gjatë vizitës së sotme në Drejtorinë e doganave, atashetë rajonalë të doganave të Republikës së Francës, Z.Christophe Bergeon  dhe Z. Julien Autret, konfirmuan interesin për bashkëpunim dypalësh. Në bisedë me udhëheqësit e shërbimeve për bashkëpunim ndërkombëtar dhe kontroll dhe hetime, u theksuan fushat në të cilat ka nevojë për aktivitete të përbashkëta në të ardhmen.

Një prezantim i aplikacionit për celularë u mbajt në Drejtorinë e doganave, i cili shërben për të njohur vërtetësinë e pullave të akcizës. Ky aplikacion celular do të përdoret nga një numër i kufizuar dhe i zgjedhur i përdoruesve – nëpunës doganorë të cilët do të kenë privilegje të dhëna nga Drejtoria e doganave.

Pyetësori i përgatitur, i cili plotësohet në mënyrë anonime, ka për qëllim të shqyrtojë kënaqësinë e pjesëmarrësve në procedurat doganore dhe duhet të ndihmojë në përmirësimin e cilësisë së shërbimeve të ofruara nga Drejtoria e doganave, përmes promovimit dhe përmirësimit në përputhje me situatën e inspektuar.

Drejtoria e doganave është mirënjohëse për gatishmërinë tuaj për të mbështetur vlerësimin përmes përgjigjeve dhe sugjerimeve tuaja.

Përgjigjet i presim më së voni deri më 31.03.2021

 
 

Lidhur me pretendimet e bëra në konferencën për shtyp të mbajtur sot nga z. Tripunovski, Drejtoria e doganave ju informon se në muajt e kaluar ajo ka ndërmarrë vazhdimisht aktivitete të intensifikuara përmes hetimeve penale në bashkëpunim me Prokurorinë publike kompetente, me qëllim të zbulimit dhe përndjekjes penale për personat e përfshirë në aktivitete të paligjshme në lidhje me tregtinë e duhanit.

Drejtori i përgjithshëm i Drejtorisë së doganave, z. Sugareski, sot bëri një vizitë pune në pikën e kalimit kufitar të Bllacës, ku kishte rastin të takohej me administratorin e Degës doganore të Shkupit, shefin dhe nëpunësit doganor të zyrës doganore Bllacë.