Në organizim të Organizatës Botërore Doganore, Nëpunësit doganor nga Maqedonia si nikoqir, si dhe nga vendet Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Bullgaria, Kroacia, Italia, Mali i Zi dhe Serbia patën mundësinë që ti ndajnë përvojat dhe përmirësojnë njohuritë për shkak të zbatimit të mbrojtjes së të drejtave nga pronësia intelektuale.