Në bazë të Ligjit për shfrytëzim dhe disponim me sendet në pronësi shtetërore dhe sendet në pronësi komunale (“Gazeta zyrtare e RM-së” nr. 78/15, 106/15 dhe 153/15, 190/16, 21/18 dhe „Gazeta zyrtare e RMV“ nr. 101/19 dhe 275/19), Ligjit për vlerësim (“Gazeta zyrtare e RM-së” nr. 115/10, 158/11, 185/11, 64/12, 188/14, 104/15, 153/15, 192/15, dhe 30/16), Vendimit për shitjen e sendeve të luajtshme – mjeteve motorike nr. 44-6185/1 datë 22.06.2020 (“Gazeta zyrtare e RMV-së” nr. 169/20), miratuar nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut,

                                                       Drejtoria e doganаve të Republikës së Maqedonisë së Veriut

                                 rr. Llazar Liçenovski nr. 13, 1000 Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut publikon

                                                                                        SHPALLJE NR. 1/2020

                                                                                                    PËR

                                                             SHITJEN E SENDEVE TË LUAJTSHME-MJETEVE MOTORIKE

 

NrMarka/Tip i automjetitShenjat e regjistrimitNumri I shasisëNumri i motorit

Ngjyra e karoserisë

Боја на каросерија

Viti I prodhimit

Vëllimi punues i motorit

Cm3

Fuqia e motoritÇmimi fillestar pa TVSH
1Landrover FrelanderSK-808-МLSALLNABG22A23624225K4F/N64223407e bardhë2002249713016.600,00
2Opel FronteraSK-5830-AKËOLO6BG762V50256Y22DTH17B97041e gjelbër200221728519.990,00
3Skoda FelicijaSK-1225-ARTMBEHH61317358309AEF368377e bardhë200118914710.500,00
4Skoda FelicijaSK-346-NCTMBEHH61317357169AEF368386e bardhë20011891475.600,00
5Seat InkaSK-685-KNËDB9046131R7656181Y894915e bardhë200118964711.290,00
6Lada NivaSK-267-SPXTA2121408130138621214/9233286e bardhë2008169059,512.850,00
7Lada NivaSK-254-SPXTA2121408190131821214/9233426e bardhë2008169059,512.850,00
8Skoda FelicijaSK-5746-AKTMBEHH61317358584AEF/368572e bardhë20011891477.800,00
9Lada NivaSK-1395-ADXTA2121408190467321214/9242037e bardhë2008169059,512.850,00
10Skoda FelicijaSK-564-ЈVTMБEHH613Y7304740AEF351843e bardhë200018914710.500,00
11Skoda FelicijaSK-549-КPTMBEHH61315351170AEF368508e bardhë200118914710.500,00
12Skoda FelicijaSK-968-КNTMBEHH61317357012AEF/358334e bardhë200118914710.500,00
13Skoda FelicijaSK-769-SITMVENN61315349261AEF/367695e bardhë200118914710.500,00
14Opel AstraSK-871-MUËOLQTGF6935031167R18A1-2046851E kaltër e erët20021995749.400,00
15Lada NivaSK-753-SOXTA2121408130453121214/9241542e bardhë2008169059,512.850,00
16Volksvagen TouaregSK-348-ОМËVGZZZ7LZ5D021664BAC/031557e zezë2004246112823.270,00
17Skoda OktavijaSK-872-TFTMBKS21Z682120252BXE938717Gri metalike200818967715.430,00
18Lada NivaSK-268-SPXTA2121408190467521214/9241793e bardhë2008169059,512.850,00
19Skoda FelicijaSK-026-LOTMBEHH61317358587AEF368580e bardhë200118914710.500,00
20Lada NivaSK-754-SОXTA2121408190455421214/9241540e bardhë2008169059,512.850,00
21Seat InkaSK-686-КNËDB9046131R7656191Y894921e bardhë200118964711.290,00
22Skoda FelicijaSK-132-NMTMBEHH613Y0269011AEF367741 e gjelbër20011891475.800,00
23Skoda FelicijaSK-876-MCTMBEHH613Y5280197AEF351990e gjelbër20001891478.200,00
24Opel FronteraSK-520-МGËOLO6BG762V502587Y22DTH17C10708e bardhë200221728519.990,00
25Lada NivaSK-748-SОXTA2121408190454621214/9241820e bardhë2008169059,512.850,00
26Skoda FelicijaSK-719-КNTMBEHH61315349357AEF368021e kaltër e erët200118914710.500,00
27Opel AstraSK-435-МPËOLOTGF6935029593Y20DTH17D63505e kaltër20021995748.200,00
28Skoda FelicijaSK-713-NATMBEHH61317358419AEF368551e bardhë20011891477.400,00
29Skoda FelicijaSK-561-JVTMBEHH613Y7301087AEF352463E gjelbër e erët20011891477.400,00
30Mazda 121SK-886-OHJCMBXXBAJBTA47683JJATA47683e kuqe19961324 7.400,00
31Skoda FabijaSK-025-LOTMBPH16Y2234533130AZE052854e bardhë20021,4448.000,00
32Opel KomboSK-356-NCËOLOXCF0633008859Y17DTL/0550500e kaltër e çelë200216864812.780,00
33Peugeot BoxerSK-290-МFVF3233J421588103810FZ1R0348368e bardhë200024468720.000,00
34Lada NivaSK-251-SPXTA2121408190138321214/9233285e bardhë2008169059,512.850,00
35Skoda FelicijaSK-134-NMTMBEHH613Y5280220AEF351322e gjelbër e erët20001891479.200,00
36Opel AstraSK-960-МDËOLOTGF6935030565Y20DTH17D65126kaltër200219957410.800,00
37Lada NivaSK-395-SPXTA2121408190102021214/9234082e bardhë2008169059,512.850,00
38Mazda 6SK-9038-ALJMZGY19R201166319RF/87328Metalike e kaltër2004199810015.400,00
39Volksëagen TransporterSK-056-ОLËV2ZZZ7HZ5H008558AXB050700  e bardhë20041,97711.800,00
40Audi A6SK-957-OHËAUZZZ48Z1N106961APU085172e zezë20011781/17.800,00
41Skoda FelicijaSK-7724-ALTMBEHH61315349218AEF367916e bardhë20011891479.000,00
42Skoda FelicijaSK-132-LDTMBEHH61315349218AEF/368425e bardhë20011891479.400,00
43Skoda FelicijaSK-129-LDTMBEHH61317358292AEF368371e bardhë200118914710.500,00
44RoverSK-836-MSSARREHËPMXD43453914K2FL29237955e gjelbër e erët19991396/8.000,00
45Skoda FelicijaSK-165-MK

SK890803/01

AEF2790212kaltër/1289436.200,00
46Skoda FelicijaSK-566-JVTMBEHH613Y5280150AEF/351769e bardhë200018914710.500,00
47Skoda FelicijaSK-563-JVTMBEHH313Y5281070AEF352023e gjelbër e erët200018914710.500,00
48Volksëagen GolfSK-965-RPËVËZZZ1JZ5D000467ATD/671878e bardhë200418917412.500,00
49Skoda FelicijaSK-562-JVTMBEHH613Y528147AEF351856e bardhë200018914710.500,00
50Skoda OktavijaSK-873-TFTMBPKS21ZX82120142BXE 939524Gri metalike200818967715.430,00
51Skoda FelicijaSK-969-КNTMBEHH61317387162AEF368342e bardhë200118914710.500,00
52Skoda FelicijaSK-144-LDTMBEHH61317358588AEF368577e bardhë200118914710.500,00
53Skoda FelicijaSK-964-КNTMBEHH61315849231AEF367711e bardhë200118914710.500,00
54Zastava YugoSK-694-TGVX1145AOOO1065447128А0641557405e kuqe20001,1407.500,00
55Skoda FelicijaSK-143-NMTMBEHH614X0106564AEF267713e kuqe199918914710.500,00
 56Skoda FelicijaSK-653-NTTMBEHH613757019AEF368318e bardhë200118914710.500,00
57Skoda FelicijaSK-725-КNTMBEHH61315349398AEF367946e bardhë200118914710.500,00
58Skoda FelicijaSK-509-LRTMVEHH61317357017AEF368335e bardhë19991891475.000,00
59Mercedes BenzPG -4647-BËDB6693621N018072ËDB6693621N018072e bardhë///15.000,00
60Landrover FrelanderSK-787-МLSALLNABG22A23785025K4F/N64227637e bardhë2002249713016.600,00
61Skoda FelicijaSK-679-NATMBEHH61317358319AEF368550e bardhë200118914710.500,00
 Çmimi i përgjithshëm fillestar pa TVSH700.120,00
 1. Shitës i sendeve të luajtshme - mjeteve motorike është Ministria e financave, Drejtoria e doganave të Republikës së Maqedonisë së Veriut.
 2. Lëndë e shitjes janë sendet e luajtshme – mjetet motorike edhe ate: gjithsejtë 61 mjete motorike për udhëtarë, sipas principit shikuar – ofruar – blerë.
 1. Të drejtë pjesëmarrjeje në ankandin publik kanë të gjithë personat juridik të interesuar të cilët i plotësojnë kushtet sipas Shpalljes dhe të cilët posedojnë Leje për mbledhjen, trajtimin ose përpunimin e mbeturinave në pajtim me nenin 72 të Ligjit për menaxhim me mbeturinat me shifrën 16.01.04 që kanë të bëjnë me mjetet motorike të përdorura në pajtim me Listën e llojeve të mbeturinave (“G. Zyrtare e RM-së” nr. 100/05) dhe Rregullores për masat për mbrojtjen e ambientit jetësor të cilat domosdo duhet ti ndërmarrin prodhuesit, pronarët dhe subjektet të cilat veprojnë me mjetet e përdorura, komponentet e tyre, materialet, qëllimet dhe afatet për arritjen e tyre dhe manyrën dhe kushtet për magazinimin, formën dhe përmbajtjen e formularit për informim si dhe mënyrën e mbajtjes së evidencës (“G.zyrtare e RM-së” nr.108/09 dhe 164/10).
 2. Afati për dorëzimin e fletëparaqitjeve për pjesëmarrje në ankandin publik është deri më 31.07.2020.
 3. Ankandi publik do mbahet në mënyrë elektronike në këtë adresë të internetit http://e-aukcii.finance.gov.mk, me 10.08.2020 duke filluar në ora 10:00.
 4. Fletëparaqitja për pjesëmarrje në ankandin publik sëbashku më të dhënat dhe dëshmitë të përcaktuara në këtë shpallje vendosen në sistemin elektronik për ankand publik të Ministrisë së financave.

-           Të dhënat dhe dëshmitë të përcaktuara në këtë shpallje sëbashku me fletëparaqitjen duhet të skenohen në një dokument të formatit pdf dhe i njëjti vendoset gjatë paraqitjes edhe ate në pjesën “Deklarata”.+

-           Garancioni bankar skenohet në formatin pdf dhe vendoset gjatë paraqitjes edhe atë në pjesën “Garancioni bankar”.

-           Vetëm garancioni bankar për seriozitetshmërinë e ofertës dorëzohet në original nëpërmjet postës në adresën e Drejtorisë së doganave ose drejtpërdrejtë në arkivin e Drejtorisë së doganave në rr. “Llazar Liçenovski” nr.13, Shkup, në kovertë të mbyllur në të cilën është shënuar numri I shpalljes me shënimin “për Komisionin për disponimin me mjetet e paluajtshme dhe të luajtshme në pronësi të Republikës së Maqedonisë së Veriut – shfrytëzues Drejtoria e doganave e Republikës së Maqedonisë së Veriut.

-         Afati për dorëzimin e garancionit bankar original për seriozitetshmërinë e ofertës dhe vendosjen e fletëparaqitjes me dokumentacionin e domosdoshëm të skenuara në formatin pdf në faqen e internetit http://e-aukcii.finance.gov.mk për pjesëmarrje në ankandin publik është më së voni deri më  31.07.2020.

 1. Ankandi publik për shitjen e sendeve të luajtshme – mjeteve motorike, do të bëhet bashkarisht, me ankand publik elektronik, nëpërmjet sistemit elektronik për ankand publik me të cilin menaxhon dhe operon Ministria e financave - Drejtoria për çështje pronësore juridike, me përcaktim të vlerës, e vërtetuar në pajtim me Vlerësimin nga Byroja për ekspertizë ligjore e Republikës së Maqedonisë së Veriut, nr  СВ/ЕL V 37/19 datë 19.08.2019, me të cilin është vlerësuar vlera e përgjithshme e sendeve të luajtshme në lartësi prej 700.120,00 denarë.
 1. Çmimi fillestar i ankandit publik elektronik paraqet vlerën e përgjithshme të vlerësuar të sendit të luajtshëm dhe e njëjta është 700.120,00 denarë.
 1. Dokumentacioni i domosdoshëm për pjesëmarrje në ankandin publik është:

9.1. Fletëparaqitja e plotësuar më të gjitha të dhënat e parapara, me datë jo më të vjetër se gjashtë muaj, me nënshkrim nga personi përgjegjës dhe vulë të personit juridik, në mënyrë elektronike në pdf.

9.2. Kriteret për përcaktimin e aftësisë së ofertuesit:

-         Vërtetim se nuk është hapur procedura për falimentim nga organi kompetent;

-         Vërteim se nuk është hapur procedura për likuidim nga organi kompetent;

-         Vërtetim për tatimet e paguara, kontributet dhe të dhëna të tjera nga organi kompetent;

-         Vërtetim se më aktgjykim të formës së prerë nuk i është shqiptuar dënim për kundërvajtje;

-         Ndalim për ushtrimin e profesionit, veprimtarisë ose detyrës, respektivisht ndalim i përkohshëm për ushtrimin e veprimtarisë së caktuar.

-          

9.3. Përgaditja teknike e personave juridik

-         Dëshmi për posedim minimum 2(dy) mjete motorike (kamiona – vinça automatike me Grejfer),

-         Dëshmi për posedim të 1 shtypëse lëvizëse për  ballimin e hekurit të vjetër.

-         Leje për vozitje për mjetet motorike të lartëpërmendura

           

9.4. Vërtetim për identitet:

- Gjendja aktuale e dorëzuesit të fletëparaqitjes e dhënë nga Regjistri qendror i RMV-së, me datën e dhënies jo më të vjetër se gashtë muaj, e dorëzuar në mënyrë elektronike në formatin pdf e vërtetuar me vulë dhe nënshkrim nga personi përgjegjës me shënimin “e besueshme me origjinalin”;

9.5. Lejet nga organet kompetente të cilat duhet të dorëzohen:

-         Leja për ushtrimin e veprimtarisë së magazinimit, trajtimit dhe/ose përpunimit të mbeturinave të përshkruar në pikën 3 të kësaj shpalljeje:

-         Leja për ushtrimin e veprimtarisë për mbledhjen dhe transportimin e mbeturinave komunale dhe llojeve tjera të mbeturinave jot ë rrezikshme;

9.6. Deklaratë me të cilën obligohet se nëse zgjidhet si ofertues më i mirë, në afat prej 5 ditësh nga pranimi i lajmërimit për zgjedhje do ti qaset lidhjes së Kontratës për shitje, e dorëzuar në mënyrë elektronike në formatin pdf me nënshkrim dhe vulë nga personi përgjegjës;

9.7. Deklaratë – Shtojca nr.2 me të cilën dorëzuesi I fletëparaqitjes deklaron se i pranon dhe është i njohur me kushtet e Shpalljes së ankandit publik;

9.8. Garancioni bankar është për seriozitetshmërinë e ofertës dhe duhet që të jetë i dhënë nga banka. Është në vlerën e 2%  (14.00,00) të vlerës së vlerësimit të sendit të luajtshëm dhe është me afat të vlefshmërisë sëpaku 60 ditë duke llogaritur nga dita e paraparë si dita e fundit për dorëzimin e fletëparaqitjes. Garancioni bankar për seriozitetshmërinë e ofertës ofertuesit më të përshtatshëm i kthehet menjëherë pas kryerjes së dorëzim – pranimit me procesverbal të sendeve të luajtshme - mjeteve motorike, kurse dorëzuesve të tjerë të fletëparaqitjeve u kthehet në afat prej 15 ditësh nga dita e mbajtjes së ankandit publik.

Drejtoria e doganave do ta realizoj garancionin bankar për seriozitetshmërinë nëse ofertuesi më i mire nuk do të lidh kontratën e ofruar për shitje, nuk i ndërmer në kohë dhe nuk bënë pranim dorëzim të sendeve të luajtshme – mjeteve motorike në afatin e paraparë.

-Dokumentet e domosdoshme nuk mund të jenë më vjetra se 6 muaj.

 1. Procedurën për zgjedhjen e ofertuesit më të mirë e kryen Komisioni për disponimin me mjetet e paluajtshme dhe të luajtshme pronë e RMV-së, e formuar me aktvendim të drejtorit të Drejtorisë së doganave.
 1. Komisioni nuk do t’i ndaj emër përdorues dhe shifër për pjesëmarrje në ankandin publik, për ofertuesin i cili:

-         Ka dorëzuar fletëparaqitje për të cilën Komisioni do të konstatoj se është jo komplete - e pa plotësuar, pa dokumentacionin e domosdoshëm e parashikuar në këtë shpallje;

-         Ka borxhe të papaguara ndaj Drejtorisë së doganave.

 1. Ankandi publik zhvillohet në mënyrë elektronike në këtë mënyrë:

-         Dorëzuesit e fletëparaqitjeve duhet që të paraqiten në shpalljen e publikuar në faqen e internetit të Ministrisë së financave, t’i dërgojnë të dhënat personale dhe dokumentet e nevojshme për regjistrim në sistem, si dhe adresën e saktë të e-mailit me të cilën janë regjistruar në sistemin http://e-aukcii.finance.gov.mk, që  Komisioni të mund tu lejoj të marrin pjesë në ankandin publik;

-         Dorëzuesve të fletëparaqitjeve të cilat janë komplete dhe në kohë në pajtim me këtë shpallje, Komisioni nëpërmjet e-mailit, në afat prej tri ditësh nga dita e dorëzimit të fletëparaqitjeve u dërgon emër përdorues dhe shifër për pjesëmarrje në ankandin publik, ndërsa dorëzuesve të cilët kanë dorëzuar  dokumentacion të domosdoshëm jo komplet, pa dëshmi të parashikuara me këtë shpallje, u dërgon informatë (nëpërmjet postës elektronike) me arsyetim se nuk do të mund të marrin pjesë në ankandin publik;

-         Dorëzuesit e fletëparaqitjeve të cilët nga ana e Komisionit do të marrin emër  përdorues dhe shifër për pjesëmarrje në ankandin publik, ditën e mbajtjes së ankandit publik regjistrohen në faqen e internetit http://e-aukcii.finance.gov.mk, me emër përdorues dhe shifër për pjesëmarrje në ankandin publik, pas së cilës kanë  të drejtë  të marrin pjesë në ankandin publik;

-         Ankandi publik elektronik do të mbahet nëse në shpallje paraqitet edhe një pjesëmarrës i vetëm i cili i plotëson kushtet e shpalljes dhe e pranon çmimin fillestar;

-         Në pesë minutat e para të ankandit publik pjesëmarrësit mund ta pranojnë respektivisht ra rrisin çmimin fillestarë;

-Ankandi publik vazhdon në mënyrë të pakufizuar derisa në intervalin kohor prej dy minutave ka ofert të re;

-Nëse në pesë minutat e para të ankandit publik nuk është pranuar oferta, respektivisht nuk është dhënë ofertë më e lartë nga ana e pjesëmarrësve të ankandit publik, çmimi fillestar i shitjes zvogëlohet për 2% me çka pjesëmarrësit e ankandit publik përsëri do të kenë mundësi që ta pranojnë, respektivisht ta rrisin, me këtë rast pa patur kufizim në hapin minimal të rritjes. Nëse në kalimin e dy minutave të pesë minutave të dyta të ankandit publik nga ana e pjesëmarrësve pranohet oferta, respektivisht jepet ofertë më e lartë, afati i fundit për mbarimin e ankandit publik vazhdohet edhe për dy minuta, dhe do të mbaroj kur për periudhën e dy minutave në vazhdim nuk jepet ofertë e re. Nëse në kohëzgjatjen prej pesë minutave përsëri nuk ka ofertë, çmimi fillestar i shitjes përsëri zvogëlohet për 2% nga vlera fillestare e vlerësuar;

-Për ofertues më i mirë llogarritet pjesëmarrësi në ankandin publik i cili ka ofruar çmim përfundimtar i cili paraqet çmimin më të lartë për shitje;

-Komisioni pas mbarimit të ankandit publik përgatit Procesverbal për mbajtjen e ankandit publik nga sistemi elektronik i cili dorëzohet te të gjithë pjesëmarrësit e ankandit publik, përgatit Raport për rrjedhën e ankandit publik, dhe dorëzon propozim vendim deri te drejtori i Drejtorisë së doganave për zgjedhjen e ofertuesit më të volitshëm;

-Pjesëmarrësit e ankandit publik kanë të drejtë në prapësim vetëm në lidhje me procedurën e ankandit publik, në afat prej tri ditësh nga mbajtja e ankandit publik deri te Komisioni i cili vendos për prapësimin me aktvendim, në afat prej pesë ditësh nga pranimi i prapësimit;

-Kundër aktvendimit të Komisionit mund të deklarohet ankesë deri te Komisioni shtetëror për vendosje në procedurë administrative dhe procedura nga marrëdhënia e punës në shkallë të dytë;

13. Kushti për marrjen e sendeve të luajtshme – mjeteve motorike nga ana e personit të zgjedhur si ofertuesi më i mirë është kryerja e pagesës së shumës së mjeteve financiare të arritur në ankandin publik.

Dorëzimi i fletëpagesës së mjeteve financiare bëhet para aktit të nënshkrimit të Kontratës për shitje.

14. Afati për marrjen e sendeve të luajtshme është 40 ditë nga dita e nënshkrimit të kontratës për shitje. Nëse në afatin e paraparë nuk merren sendet e luajtshme – mjetet motorike do të llogaritet se blerësi është tërhequr nga sendet e shitjes dhe garancioni bankar i paguar për pjesëmarrje dhe kryerje kualitative të kontratës nuk do t’i kthehen.

15. Të gjitha harxhimet lidhur me marrjen e sendeve të luajtshme-mjeteve motorike nga vendet e Drejtorisë së doganave bien në kurriz të blerësit.

16. Personi për kontakt

Bashkim Qamili,tel. 072 276 314,  Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.