Gjatë dy javëve të fundit, doganierët kanë ndalur disa tentime për kontrabandë të mallrave të ndryshëm, me çka përkohësisht janë mbajtur deviza, pjesë për eskavator dhe makinë korrëse, mallra teknik, pjesë për kompjutor, pajisje për tetuazh, veshje, cigare dhe këpurdha.

Drejtoria doganore me 14 prill – Dita e doganës shënon 26 vjetorin e ekzistencës së saj si një organ i pavarur shtetëror.

Në bazë të nenit 22 dhe 23 të Ligjit për Marrëdhënie Pune – teksti i spastruar – ( “Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 167/2015 dhe nr..27/16)  n.l me nenin 14, nenin  22 paragrafi 1 pika 2, paragrafi 3, pargrafi 8, paragrafi 13 dhe 14 nga Ligji për të punësuarit në sektorin publik (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 27/2014, 199/2014,  27/2016 и 35/2018), Rregulloren për organizimin dhe punën e Drejtorisë doganore nr. 02-14736/1 nga 06.10.2015 dhe nr. 04-065421/15-0012 nga 21.06.2016 dhe Rregulloren për sistematizimin e vendeve të punës në Drejtorinë doganore nr. 02-14736/1  nga 06.10.2015 dhe nr.01-065421/15-0007 nga 25.02.2016 dhe nr.  01-065421/15-0013 nga  21.06.2016 dhe njoftimin nga Ministria e Financave nr.18-4254/2 nga 03.04.2018, Drejtoria doganore shpall:

Me 5 prill 2018 në Korçë është mbajtur takim bilateral në mes delagacioneve të Drejtorive doganore të Republikës së Maqedonisë dhe Republikës së Shqipërisë. Takimi i delagacioneve të udhëhequr nga Drejtorët e dy shërbimeve është mbajtur me qëllim të përforcimit të bashkëpunimit në mes dy vendeve, e themeluar në bazë të marrëveshjes për bashkëpunim bilateral doganor mes Maqedonisë dhe Shqipërisë, bashkëpunimin në suaza të marrëveshjes për tregti të lirë (CEFTA) si dhe bashkëpunimi në vendkalimin kufitar.

Gjatë javës së kaluar, doganierët kanë ndalur disa tentime për kontrabandë të mallrave të ndryshëm, me çka përkohësisht janë konfiskuar deviza, miksetë, pjesë nga makina për përzierjen e llaçit, veshje, këpucë, çanta dhe rripa.