"Drejtoria e doganave, së bashku me të gjitha organet dhe Ministritë në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut, bëjnë përpjekje të jashtëzakonshme për të ruajtur aktivitetin ekonomik dhe mbështetjen e eksportit", nënvizoi drejtori i Drejtorisë së doganave Gjoko Tanasoski në konferencën e sotme për shtyp duke informuar rreth masave specifike në zonën e tregtisë ndërkufitare.

Duke pasur parasysh Vendimin e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut për orën pilicore në periudhën nga ora 16:00 deri në 05:00, ne dëshirojmë t'ju informojmë se nga data 09.04.2020:

1. Orari i punës për Zyrën doganore Strumicë, pranë Degës doganore Gjevgjeli do të rregullohet si më poshtë:

• nga e hëna deri të premten nga 08.30 - 16.30 për procedurat doganore për import,

• nga e hëna deri të premten nga 08.30 - 22.00 për procedurat doganore për eksport, dhe për fundjavë dhe pushime nga 10,00 - 22.00 për procedurat doganore për eksport.

Ky orar i punës punës do të jetë i vlefshëm për sa kohë që vendimi i marrë nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut ndalon lëvizjen e popullatës në mbarë territorin e vendit, me qëllim parandalimin e përhapjes së sëmundjes infektive COVID-19 dhe mbrojtjen e popullatës në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

 

 

 

Duke pasur parasysh Vendimin e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut për zbatimin e orës policore në periudhën nga ora  16:00 deri në 05:00, nga e hëna deri të premten, ju informojmë se Drejtoria e doganave do të punojë gjatë gjendjes së jashtëzakonshme si më poshtë:

- Drejtoria qendrore e doganave, gjatë ndalimeve të udhëtimit në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, çdo ditë nga e hëna deri të premten në nga 7:30 - 14:30.

- Orari i punës i zyrave doganore mbetet i pandryshuar, gjegjësisht zyrat doganore do të punojnë në përputhje me vendimet e miratuara të vlefshme për orët e punës.

 

Si rezultat i krizës së krijuar nga pandemia COVID-19, ka çështje që lidhen me zbatimin e rregulloreve doganore në procedurën e vendimmarrjes, procedurat doganore dhe formalitetet doganore, si dhe zbatimin e procedurave që lidhen me mallrat e akcizës, veçanërisht në fushën e procedurave me alkool etilik të destinuar për objektet shëndetësore dhe ndërmarrjet për prodhimin e dezinfektuesve. Për raste të caktuara të listuara më poshtë, ekzistojnë dispozita ekzistuese në dogana dhe rregullore të akcizave që ofrojnë zgjidhje të përshtatshme në këto rrethana të jashtëzakonshme.

Në përputhje me vendimet e marra nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut në lidhje me masat për parandalimin dhe përhapjen e koronavirusit COVID 19, dëshirojmë t'ju informojmë për sa vijon:

Në zbatim të Vendimit për ndryshimin e vendimit për masat për parandalimin dhe përhapjes së koronavirusit COVID19 (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut“ Nr. 92/20) në vend që të ndalojë eksportet, eksporti i operatorëve ekonomikë dhe prodhuesve të maskave mbrojtëse është i kufizuar nga Republika e Maqedonisë së Veriut.

Përkatësisht, sipas këtij vendimi, operatorët ekonomikë, prodhuesit ose importuesit në procedurën doganore mund të eksportojnë maska mbrojtëse të bëra prej letre, leshi celuloze ose fibra celuloze me kodin tarifor 4823 90 85 dhe maska plastike me filtër tekstili me kodin tarifor 6307 90 98 00, me anë të të cilit është bashkangjitur secili eksport i maskave mbrojtëse në deklaratën doganore. Deklaratë nga eksportuesi dhe prodhuesi se në çdo kohë në depo ka 20 përqind të prodhimit mesatar ditor të maskave mbrojtëse, e cila sasi ka për qëllim ekskluzivisht për nevojat e tregut të brendshëm.

Lidhur me Vendimin për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit për kufizimin e eksportit të grurit dhe miellit nga grurit botuar në Gazetën Zyrtare të RMV-së nr. 90), dëshirojmë t'ju informojmë se në vend të ndalimit të eksporteve, eksporti i miellit të grurit gjatë një muaji është i kufizuar në 70 përqind të sasisë totale të miellit të grurit të prodhuar në muajin e kaluar. Kufizimi do të zbatohet përmes lëshimit të lejeve nga Ministria e ekonomisë përmes sistemit me një ndalesë për lejet për import, eksport dhe transit të mallrave - EHIM, nën emrin e licencës E004 ME ".