Drejtoria e Doganave i njofton prodhuesit, importuesit, shitësit me shumicë dhe pakicë se në përputhje me Vendimin për përcaktimin e çmimeve më të larta me pakicë të derivateve të naftës dhe derivateve të transportit numër 02-1449/1 të datës 31.05.2022 të Reppublikës së Maqedonisë së Veriut shuma e përgjithshme e akcizës duke filluar nga ora 00:01 e datës 01.06.2022 është:

  • Benzina pa plumb Eurosuper BS 95 dhe Eurosuper BS 98 shuma e akcizës është 22,00 denarë/litër,
  • Nafta e gazit si shtytës Eurodiesel BS (D-E-V) dhe vaji ekstra i lehtë për amvisëri EL shuma e akcizës është 15,50 denarë/litër.

Në bazë të dispozitave të nenit 104 të Ligjit për Akciza, prodhuesit, importuesit, shitësit me shumicë dhe pakicë janë të detyruar në ditën e fillimit të aplikimit të rritjes së akcizës për energjinë (01.06.2022 në ora 00:01) të bëjë një regjistrim të stoqeve të energjentëve të gjetur në depo, të përgatisin një raport mbi stokun dhe t'ia dorëzojë autoritetit doganor jo më vonë se 5 ditë pune nga data e rritjes së akcizës.

Krahas procesverbalit nga regjistrimi i kryer, është e nevojshme të dorëzohet pranë organit doganor kompetent (Drejtoria e Doganave – Sektori i Akcizave) deklarata e akcizës në formë elektronike ose në letër (vetëm për tregtarët që nuk janë të regjistruar në SOCDAD-AKC-DAMM bashkangjitur), dhe diferenca nga akciza të paguhet jo më vonë se 15 ditë nga dita e rritjes së akcizës, pra jo më vonë se data 15.06.2022.

Sipas sa më sipër, diferenca në akcizën që duhet paguar është:

-        Benzinë ​​pa plumb Eurosuper BS 95 dhe Eurosuper BS 98 - 2 den/litër,

-        Nafta e gazit si shtytës Eurodiesel BS (D-E-V) dhe vaji ekstra i lehtë për amvisëri EL shuma e akcizës është 15,50 denarë/litër.

Si sqarim shtesë, pagesat bëhen në llogaritë e mëposhtme:

  • llogaria e akcizës për Eurosuper BS-95, në llogarinë e thesarit të BPRMV 100 000 000 063 095, llogaria e pagesës 840 -ХХХ - 02944, kodi i të ardhurave 714264.
  • llogaria e akcizës për Eurosuper BS-98, në llogarinë e thesarit të BPRMV 100 000 000 063 095, llogaria e pagesës 840 -XHX - 02965, kodi i të ardhurave 714265.
  • llogaria e akcizës për Eurodiesel BS (D-E-V), në llogarinë e Thesarit të BPRMV 100 000 000 063 095, llogaria e pagesës 840 -ХХХ - 02970, kodi i të ardhurave 714266.
  • llogari për gaz naftë-karburant për ngrohje (EL-1), në llogarinë e thesarit të BPRMV 100 000 000 063 095, llogaria e pagesës 840 -ХХХ - 02939, kodi i të ardhurave 714263.

Për sqarime dhe konsultime shtesë ju udhëzojmë të përdorni sistemin informativ të Drejtorisë së Doganave në linkun e mëposhtëm Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.