Marrëveshjet e ndërveprimit janë nënshkruar sot në zyrat e Qeverisë midis Ministrisë së Drejtësisë dhe grupit të institucioneve: Ministria e Punëve të Brendshme, Drejtoria e Doganave, Prokuroria Publike, Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, Agjencia e Aviacionit Civil M-NAV, Drejtoria e Policisë Financiare, Drejtoria e Inteligjencës Financiare, Regjistri Qendror dhe Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve.

Platforma e ndërveprueshmërisë mundëson shkëmbimin elektronik të të dhënave dhe dokumenteve mes institucioneve në mënyrë të standardizuar, të sigurt dhe të unifikuar. Shkëmbimi ndërmjet gjykatave dhe organeve si dhe institucioneve shtetërore do të bëhet sipas standardeve të përcaktuara për sigurinë, mbrojtjen, formatin dhe strukturën e të dhënave.

Mjetet e Teknologjisë së informacionit dhe komunikimit (TIK) dhe zgjidhjet digjitale duhet të lehtësojnë procesin, duke fituar kështu efikasitet, efektivitet dhe funksionueshmëri në funksionim bazuar në çdo dobësi të procesit të zbuluar më parë me qëllim të shfrytëzimit të vlerave dhe përfitimeve.

Rrjedha e pandërprerë e informacionit përmes Platformës për ndërveprim do të reduktojë kohën e nevojshme për transmetimin e informacionit tek institucionet, duke lehtësuar rrjedhën e informacionit elektronik të nevojshëm për ofrimin e shërbimeve publike të përshtatura për nevojat e qytetarëve.

  

11103202211
21103202222n
31103202233n
41103202244n
51103202255n
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5