Në seancën e djeshme, Qeveria miratoi Strategjinë për Zhvillimin e Sistemeve Informative -Teknologjike dhe Kompjuterike të Drejtorisë së Doganave për periudhën 2021 - 2025, me qëllim të koordinimit dhe zhvillimit në kohë të sistemeve kombëtare brenda Drejtorisë së Doganave dhe lidhjen e tyre me sistemet nëBE, me qëllim përmbushja e qëllimeve strategjike.

Përmbushja e qëllimeve strategjike synon realizimin e Planit Strategjik Shumëvjeçar të BE -së për zbatimin e e -Doganave (MASP) dhe harmonizimin me Ligjin e ri Doganor të BE -së (Kodi Doganor i Unionit - UCC). Zbatimi në kohë i aktiviteteve të përcaktuara në këtë dokument janë pjesë e parakushteve për plotësimin e kritereve të Drejtorisë së Doganave për aderimin e Republikës së Maqedonisë Veriore në Bashkimin Evropian.