Zyrtarë të lartë të Drejtorisë së doganave morën pjesë në takimin e 138-të të Këshillit të bashkëpunimit doganor të Organizatës botërore të doganave (OBD). OBD është një qendër e njohur ndërkombëtarisht e ekspertizës doganore dhe ka një rol kryesor në zhvillimin, promovimin dhe zbatimin e sistemeve dhe procedurave moderne doganore. Takimi mbahet përmes lidhjes me video konferencë nga 24-26 qershor 2021.

Vendi ynë si anëtar i OBD-së përfaqësohet nga Drejtoria e doganave dhe është palë në shumë konventa dhe instrumente të OBD-së, të tilla si Konventa e sistemit të harmonizuar, Konventa e rishikuar e Kiotos për lehtësimin dhe përshpejtimin e procedurave doganore, Korniza e standardeve të sigurisë dhe siguria e tregtisë ndërkombëtare.

Në takim, pas komenteve të kryetarit të Këshillit dhe Sekretarit të përgjithshëm të OBD-së, u prezantua dhe u miratua raporti për punën e OBD-së. Arritjet më domethënëse në periudhën e kaluar janë si më poshtë:

- Plani aksionar për COVID-19 përmban 25 aktivitete që duhet të zbatohen në mënyrë që t'i përgjigjen në mënyrë adekuate 17 masave të renditura në Rezolutën e miratuar nga Këshilli në dhjetor 2020.

- Miratimi i ndryshimeve të Sistemit të harmonizuar që do të fillojnë të zbatohen nga 01.01.2022

- Është miratuar pakoja e re e OBD-së për tregtinë elektronike, e cila duhet t'u sigurojë shteteve anëtare kushte më të mira për aplikimin e tregtisë elektronike ndërkufitare

- Një paketë e re SAFE është miratuar - për sigurinë dhe lehtësimin e tregtisë ndërkombëtare.

Gjithashtu u diskutuan pikat në lidhje me Sistemin e harmonizuar, çështje të caktuara teknike doganore që janë thelbësore për Doganat, të tilla si ndërtimi i kapaciteteve, alokimi i tarifave dhe tregtia, harmonizimi dhe lehtësimi. Konkluzionet dhe rekomandimet e Komitetit të rishikimit të politikave dhe marrjes së vendimeve u prezantuan nga Këshilli dhe u kërkua mbështetje për rekomandimet e paraqitura në raportet e Komisionit për çështjet financiare.

Organizata botërore e doganave synon të arrijë një efikasitet dhe efektivitet më të madh në të gjitha 183 vendet anëtare në administratat doganore dhe t'i ndihmojë ata në arritjen me sukses të qëllimeve të tyre kombëtare në fushat e mbledhjes së taksave, sigurisë kombëtare, lehtësimit të tregtisë, mbrojtjes së shoqërisë dhe mbledhjes së të dhënave statistikore.

2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5